Do 9. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2018/2019 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.
Odborná porota vybrala 5 najlepších diplomových prác, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Ján Tomko.

„Vychovávame si kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny. „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre prax svojej profesie,“ doplnil Vladimír Benko.

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov technických univerzít. V budúcnosti by sme preto ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ hovorí prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž zabezpečuje po organizačnej stránke.

Inžiniersku cenu 2019 za najlepšiu diplomovú prácu získal študent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ing. Michal Bakočka za návrh výškovej budovy Dream Tower v Prahe. Vo svojej práci sa zaoberal návrhom výškovej budovy v pomerne exponovanom území hlavného mesta Praha v ČR. Porota ocenila originálnosť, progresívne riešenie, tvorivý prístup a komplexnosť riešenej problematiky.
Pozitívne ohodnotila aj aplikáciu materiálov s prvkami novodobej architektúry pre výškové stavby, podrobnosť a komplexnosť dokumentácie, ale aj tvorivý prístup k riešenému problému.

Návrh výškovej budovy -Dream Tower Praha Nové Butovice
Návrh výškovej budovy -Dream Tower Praha Nové Butovice
Zdroj: SKSI

Čestné uznanie bez udania poradia dostali Tibor Sovík (Stavebná fakulta, Žilinská univerzita) za prácu s názvom Futbal TATRAN aréna v Prešove - Hlavná tribúna, Martin Novysedlák (Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach) za prácu Budova pre kultúru a Jakub Mydla (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) za prácu Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave. Tento rok prvýkrat porota udelila Cenu poroty, ktorú získal Lukáš Biróczi (Elektrotechnická fakulta, Slovenská technická univerzita) za prácu Inteligentná elektroinštalácia rodinného domu riadená s využitím najnovších poznatkov z oblasti smart technológií v stavbách.

Autori ocenených diplomových prác získali za hlavnú cenu 800€ a za čestné uznanie po 400 eur.