"Volič sa môže vo volebnej miestnosti preukázať aj potvrdením pracoviska Policajného zboru o občianskom preukaze alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu v prípade, že do dňa volieb mu nebol vyhotovený nový občiansky preukaz," uviedol hovorca.

V prípade sobáša v deň volieb je podľa slov Neumanna logické, že zmena mena nemohla byť zaznamenaná na zozname voličov a volička sa preukazuje s občianskym preukazom, ktorým práve disponuje. "Jej meno za slobodna je totožné s menom, ktoré je uvedené v zozname voličov," doplnil.

Poukázal pritom na uznesenie štátnej komisie pre voľby. Tá konštatovala, že ak sa v deň volieb dostaví do volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta trvalého pobytu občan SR s OP, ktorého platnosť uplynula, alebo obsahuje nesprávne či neplatné údaje (napríklad o adrese trvalého pobytu), okrsková volebná komisia môže takýto OP uznať za relevantný doklad na preukázanie totožnosti len v prípade voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov a ktorého totožnosť nevzbudzuje u členov okrskovej volebnej komisie pochybnosti.