Na predvolebnú kampaň budú môcť od budúceho roka vynaložiť politické strany a hnutia maximálne tri milióny eur.

Prezidentský kandidát bude môcť na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500.000 eur pre obidve kolá volieb.

Podobné obmedzenia na výdavky v predvolebných kampaniach sa navrhujú aj pre nezávislých kandidátov na starostov a primátorov. Vyplýva to z návrhu zákona o volebnej kampani, ktorú do pripomienkového konania predložilo ministerstvo vnútra.

Osobitné účty

Ďalšou navrhovanou novinkou je povinnosť pre politické strany a hnutia, aby z dôvodu transparentnosti financovania volebnej kampane viedli finančné prostriedky určené na kampaň na osobitnom účte, a to pre každú volebnú kampaň samostatne.

Takéto účty musia zobrazovať prehľad platobných transakcií a musia byť nepretržite prístupné tretím osobám. Zásadným pravidlom má byť, že volebnú kampaň bude možné financovať len z takéhoto účtu.

Politické strany a hnutia by navyše mali byť povinné uverejňovať na webových sídlach nielen sumu výdavkov, ktorú politická strana alebo kandidát plánuje vo voľbách použiť, ale aj uverejniť prehľad všetkých výdavkov, ktoré boli na vedenie kampane vynaložené.

Kontrola cez web či tlač

Novela navrhuje zaviesť povinnosť politickým stranám, aby každoročne do 31. januára zverejňovali na svojom webe alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda alebo iným bezodplatným plnením, ktorého hodnota je vyššia ako minimálna mzda.

Navrhuje sa tiež, aby strany a hnutia boli povinné zložiť kauciu, ktorá bude určená na odmenu za vykonanie auditu.

Rovnako ako pri politických stranách a hnutiach sa kandidátom na funkciu prezidenta podľa návrhu novely ukladá viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte. Ten má byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupný tretím osobám a má zobrazovať prehľad platobných transakcií.

Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu a iba do termínu ustanoveného zákonom.

Kandidát na post hlavy štátu by mal byť povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidovať, ktoré použil na volebnú kampaň.

Zároveň sa navrhuje, aby kandidáti zverejňovali na svojej internetovej stránke informáciu o sume finančných prostriedkov, ktorú plánujú použiť na volebnú kampaň a informáciu o prostriedkoch, ktoré skutočne na kampaň vynaložili.

Nedostatočná kontrola

Ministerstvo vnútra v dôvodovej správe konštatuje, že podstatným nedostatkom súčasnej legislatívy je nedostatočná kontrola a vyvodzovanie sankcií za porušenie pravidiel vedenia volebnej kampane.

Navrhuje preto zaviesť sankcie vo forme správnych deliktov, za ktoré budú postihované politické strany, kandidáti, vysielatelia politickej reklamy, vydavatelia periodickej a neperiodickej tlače, alebo ďalšie osoby.

Kontrolu by mali vykonávať a sankcie ukladať štátne orgány podľa toho, o aké porušenie pravidiel pôjde.

Novela zákona ďalej okrem iného zakazuje zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov 21 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skočenia hlasovania.

Právo voliť a byť volený do orgánov politickej strany a politického hnutia by mali mať aj občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Dôvodom je zosúladenie vnútroštátneho práva so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

Vášniví voliči si musia dať pozor. Po novom môžu byť pokutovaní

O 20 eur príde ten, kto bude narúšať poriadok vo volebnej miestnosti, ako aj ten, kto neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej. Dôvodov na pokút je podľa návrhu právnej normy vnútra viac.

Pravidlá všetkých volieb budú v jednom zákone, ministerstvo má rozdávať pokuty

Volič už nebude volič, ale osoba oprávnená voliť, voličský preukaz sa premenuje na hlasovací preukaz, v referende budeme môcť hlasovať aj poštou a za porušenie zákona budú hroziť peňažné pokuty až do 1000 eur.

Do zápisníc komisií pribudne nový údaj – počet zvolených žien a mužov. To sú niektoré navrhované zmeny, ktoré má priniesť zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

Právna norma združuje pravidlá pre všetky druhy volieb na Slovensku. Ministerstvo vnútra ňou chce od januára budúceho roka sprehľadniť systém či zjednotiť terminológiu.

Zmeny sľúbia úspory

Od navrhovaných zmien si sľubuje aj úsporu. Podľa odhadov by mal v roku 2014 štát ušetriť 219.232 eur, v roku 2016 by mala byť úspora 1.105.232 eur.

Zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Nerieši zmeny v oblasti volebnej kampane. Tou sa má po novom zaoberať samostatný zákon o kampani.

Pokutu 1000 eur uloží rezort obci, ktorá uvedie v zozname voličov osobu neoprávnenú voliť, vydá hlasovací preukaz voličovi a nevyčiarkne ho zo zoznamu voličov.

Voliči môžu pokutovať

O 20 eur príde ten, kto bude narúšať poriadok vo volebnej miestnosti, ako aj ten, kto neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do schránky na to určenej.

Pokuta 100 eur neminie voliča, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte EÚ a zároveň aj do zoznamu voličov v SR.

Rovnakú pokutu má dostať volič, ktorý uvedie v čestnom vyhlásení ku kandidátnej listine nepravdivý údaj.

TASR