Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková adresovala Benátskej komisii dve zásadné otázky ohľadom fungovania SAK. Prvá otázka sa týkala možnosti vytvoriť viac advokátskych komôr namiesto jednej, druhá bola o možných zmenách v disciplinárnom konaní proti advokátom.

Benátska komisia na rozdiel od zaužívanej praxe podľa SAK nedostala na hodnotenie konkrétny návrh zákona, ale dve abstraktné otázky. Až na vyžiadanie vraj dostala od ministerstva úvahy o navrhovaných zmenách, pri ktorých absentuje podľa SAK akákoľvek dopadová štúdia a Benátska komisia konštatuje, že takáto zmena prináša riziko polarizácie a znefunkčnenia systému.

„SAK už pri zámere ministerstva zaslať tieto otázky Benátskej komisii upozorňovala, že ide o záležitosti, ktoré sú riešiteľné na vnútroštátnej úrovni a nie je potrebné sa s takýmito všeobecnými a hypotetickými otázkami obracať na medzinárodný orgán,“ povedal predseda SAK Viliam Karas s tým, že to osobitne platí, ak na to nie sú dané objektívne dôvody a vec nebola náležite prerokovaná s dotknutými subjektami vrátane súdov. Inak vraj vystavujeme krajinu značnému reputačnému riziku.

Otázky rezortu spravodlivosti Benátskej komisii považuje SAK za reakciu na verejné vystupovanie komory v otázkach týkajúcich sa fungovania právneho štátu a snahu vyvolať zmrazujúci efekt vo vzťahu k ich výstupom. „Zároveň je potrebné konštatovať, že Slovenská republika čelí v súčasnosti oveľa významnejším výzvam v oblasti spravodlivosti a nie je namieste, aby unáhlené a nepremyslené politické zásahy viedli k oslabeniu alebo destabilizácii fungujúcich pilierov právneho štátu,“ dodal Karas. Teší ho aj to, že Benátska komisia vo svojej správe neidentifikovala nedostatky pri fungovaní SAK.

Predseda Slovenskej advokátskej komory "SAK" Viliam Karas.
Zdroj: EMIL VAŠKO

Benátska komisia poznamenáva, že medzinárodné právo vyžaduje nezávislosť a profesionalitu advokátov a obhajcov. Teda záruku, ktorá väčšinou slúži záujmom obvinených v trestných veciach, ako aj odporúča vytvoriť nezávislé advokátske komory. Vo väčšine členských štátov Rady Európy je podľa SAK skôr výnimkou ako pravidlom, mať viac ako jeden nezávislý samosprávny orgán právnikov. Komisia vyjadruje, že SAK by mala byť nezávislá od štátu, alebo by mala mať prinajmenšom značnú autonómiu. „Benátska komisia odporúča slovenskej vláde a zákonodarnému zboru, aby nepokračovali vo vytváraní viacerých advokátskych komôr založených na dobrovoľnom členstve,“ píše sa vo vyhlásení SAK.

K prvej otázke položenej ministerkou týkajúcej sa možnej reformy disciplinárneho konania voči advokátom so zmenou ktorá by zakladala disciplinárnu právomoc Najvyššieho správneho súdu už v druhom stupni rozhodovania sa komisia vraj postavila tak, že už dávnejšie vyjadrila prednosť tomu, aby sa disciplinárne konania uskutočňovali v samotnej komore. „Benátska komisia ďalej vo svojej správe vyjadruje, že ministerka počas návštevy Bratislavy neposkytla spravodajcom primerané dôkazy o svojom tvrdení, že SAK príliš chránila svojich členov,“ tvrdí SAK.

Ako vyplýva zo štatistík poskytnutých SAK, v posledných rokoch boli právnici postavení pred disciplinárnu zodpovednosť častejšie ako sudcovia. Niektoré z týchto disciplinárnych prípadov zahŕňali vysoké peňažné pokuty a vylúčenie z komory. Benátska komisia konštatovala, že neexistujú žiadne viditeľné známky toho, že by bola SAK preťažená svojimi úlohami alebo neschopná poskytovať svojim členom kvalitné služby.

Cieľom Benátskej komisie je pomáhať štátom, ktoré chcú uviesť svoje právne a inštitucionálne štruktúry do súladu s európskymi normami a medzinárodnými skúsenosťami v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu.