"Navrhovanou právnou úpravou sa dosiahne posilnenie princípu 'znečisťovateľ platí', zníženie administratívnej záťaže jednak pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj pre úradníkov v obciach sa dosiahne významné zjednodušenie platenia poplatkov a žiadaný environmentálny prínos," uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré materiál predložilo.

FOTO prezidentka na summite v Reykjavíku>>

Doteraz boli podľa MŽP poplatky za znečistenie ovzdušia neprimerane nízke a nezohľadňujú doterajšiu infláciu. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová prichádza na summit Rady Európy na Islande v Reykjavíku v utorok 16. mája 2023.
Zdroj: Daniel Sanitrik

Sadzby poplatkov sa majú postupne zvyšovať pomocou nábehového kompenzačného koeficientu. Upustiť sa má tiež od poplatku za oxid uhoľnatý (CO) pre zdroje znečisťovania ovzdušia zaradené do obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Za emisie CO z biomasy sa má naďalej platiť. Poplatky za emisie budú príjmom Environmentálneho fondu. Výnos z pokút uložených okresným úradom má byť taktiež príjmom envirofondu.

Ilustračná foto
Zdroj: Profimedia

Novou legislatívou sa má tiež zrušiť osobitná oznamovacia povinnosť. Oznámenie údajov o emisiách má ísť priamo do Národného emisného informačného systému. Zavedenie poplatkovej povinnosti pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia bude v kompetencii obce.

Platiť bude i posun účinnosti, ktorý tiež upravuje výšku kompenzačných koeficientov tak, aby príjem envirofondu neklesol pod súčasnú úroveň. Zákon má byť účinný od 1. januára 2024 okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné od 1. januára 2025.