Občan sa častokrát nevie domôcť spravodlivosti. A nielenže sa nevie domôcť svojho práva, ale musí ešte aj bojovať so súdmi, aby konanie urýchlili. Paradoxom je, že aj obžalovaný sa kvôli dĺžke súdneho konania obracajú na Ústavný súd, prípadne Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), aby dostali za prieťahy aspoň finančnú satisfakciu. Najnovším prípadom sú Branislav Adamčo a Jozef Balog, ktorí sú obžalovaní z účasti na vražde v Moste pri Bratislave, kedy v roku 2004 omylom zavraždili ženu a dieťa. ESĽP obom prisúdila po 9-tisíc eur. Spýtali sme sa preto Kolíkovej, čo Slovensko chystá urobiť, aby sa súdnym prieťahom zamedzilo.

Uvažuje sa nad zavedením vyšších sankcií pre účastníka konania, ktorý robí dlhodobo obštrukcie a nechodí na pojednávania? Myslím tým vyššie pokuty pre samotný súd, ale aj pre druhého účastníka konania, napríklad poškodeného, ktorý čaká na spravodlivosť.

Už v súčasnosti má súd dosť veľa nástrojov na to, aby v prípadoch, ak účastník konania či už v civilnom alebo v trestnom konaní robí obštrukcie, mohol efektívne zasiahnuť. To, čo je teraz kľúčové, aby sme identifikovali v rámci procesu v trestnom konaní, ale aj v civilnom konaní, či tam nie je zbytočný priestor, kvôli ktorému sa konanie predlžuje.

Viete to bližšie špecifikovať?

V trestnom konaní si myslíme, že nie je potrebné, aby sa muselo urobiť toľko úkonov a toľko opakovaných výsluchov, a preto teraz predkladáme novelu Trestného poriadku, ktorá by práve mala napomôcť tomu, že celé trestné konanie by malo byť kratšie. Čo sa týka civilného konania, rovnako aj tam navrhujeme niektoré zmeny, aby toto konanie mohlo rýchlejšie prebehnúť. Samozrejme, že s rýchlejším konaním súvisí aj reorganizácia súdov, na ktorej robíme, pretože ak sa sudca bude venovať trestnej veci a nie súčasne aj civilnej, alebo rodinnej veci, ako je to v súčasnosti, tak je tu predpoklad, že rýchlejšie danú vec skončí.  

Plánujú sa zvýšiť mzdy pre administratívny aparát, aby boli funkcie rôznych asistentiek, zapisovateliek a podobne atraktívnejšie? Prípadne, plánuje sa zvýšiť počet administratívneho personálu na súdoch?

Zvýšiť odmeňovanie pre administratívu na súdoch je záväzok z programového vyhlásenia vlády a ja si ho uplatňujem od začiatku, odkedy som sa stala ministerkou spravodlivosti.

Prečo sa tak nedeje?

Uplatňovala som si to v rozpočte pre tento rok, aj budúci rok, bohužiaľ som zatiaľ bola neúspešná. Súčasne platí, ak by sme urobili reformu justície tak, že budeme vedieť viesť celú justíciu efektívnejšie, práve tie prostriedky, ktoré z toho získame, by som použila na lepšie odmeňovanie personálu a aj na zvýšenie jeho počtu.

Uvažuje sa nad možnosťou, že by sa razantnejšie postupovalo, ak by bol prieťah kvôli pochybeniam sudcov? Napríklad častejším dočasným pozastavením výkonu funkcie, znížením platu a podobne?

Myslím si, že už teraz právna úprava, ktorá súvisí s vyvodzovaním disciplinárnej zodpovednosti, je dobrá. Osobitne je kľúčové, že sme zriadili Najvyšší správny súd. To znamená, že tu máme novú inštitúciu, kde profesionálni sudcovia budú rozhodovať o vyvodzovaní disciplinárnej zodpovednosti aj voči sudcom a ja očakávam, s ohľadom na schválený proces, kde sa predpokladá, že do troch mesiacov daná vec skončí, a že sa bude rozhodovať v zásade v jednostupňovom konaní, teda raz a je koniec, tak že tieto disciplinárne konania budú rýchle a myslím si, že sankcie za jednotlivé pochybenia sa javia ako primerané, ale som pripravená sa tým samozrejme zoberať a prípadne ich prehodnotiť.

Chce ministerstvo zvyšovať počet sudcov spomedzi kandidátov na sudcov rýchlejším tempom, aby mali sudcovia menej prípadov?

Pri porovnávaní počtu sudcov u nás aj s ohľadom na počet prípadov, s počtom sudcov v iných krajinách, sme zistili, že počet sudcov máme dostatočný, ale ak chceme zrýchliť celý proces na súde, tak musíme urobiť reformu. A tú mám záujem presadiť.

Aké ďalšie kroky chce ministerstvo spraviť, aby boli súdne prieťahy čo najmenšie, prípadne žiadne?

Práve preto chceme urobiť reformu súdov a práve preto pripravujeme aj zmenu ohľadom procesu v trestnom konaní aj v civilnom konaní.

Mohlo by vás zaujímať: