Novelizácia vyhlášky rezortu zdravotníctva, ktorá má okrem iného zaviesť aj povinnosť hlásiť všetky prípady odmietnutia povinného očkovania, je nezlučiteľná s Ústavou SR, zákonom o ochrane osobných údajov a medzinárodným Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne.

Iniciatíva v súvislosti s uvedeným zámerom ministerstva podala hromadnú pripomienku, pod ktorú sa malo podľa Vranskej Rojkovej v priebehu štyroch dní podpísať viac ako 2000 občanov.

"Rozpory ostali neodstránené... Preto sa dnes obraciame na ministra zdravotníctva (Ivana Uhliarika, KDH) listom a podnikáme ďalšie kroky na  zabránenie prijatia novely vyhlášky s totalitnými prvkami," uviedla.

Výčitky voči tejto zmene, ktorá má nadobudnúť účinnosť už od 1. januára, vyslovil pred časom aj poslanec parlamentu Peter Kalist (SaS). Podľa jeho slov vyhláška núti lekárov povinne hlásiť každé odmietnutie očkovania a každý regionálny úrad verejného zdravotníctva je povinný viesť evidenciu. "O nikom sa nesmie zhromažďovať tento typ údajov, je to vyslovene v ústave," zdôraznil poslanec.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však takýto výklad odmieta. Lekár podľa neho oznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovanie a dôvody, pre ktoré rodič odmieta dať svoje dieťa zaočkovať. Regionálny ÚVZ pozve rodiča na osobný pohovor, kde mu pracovníci odborov epidemiológie vysvetlia riziká ochorenia alebo ochorení, proti ktorým jeho dieťa nebude chránené. V prípade, že ani po pohovore nie je rodič ochotný dať svoje dieťa zaočkovať, má nasledovať priestupkové konanie v zmysle zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podľa rezortu zdravotníctva údaje o odmietaní očkovania sa budú využívať pri odhaľovaní príčin nízkej zaočkovanosti, pri plánovaní stratégie Imunizačného programu Slovenskej republiky, komunikácie s rodičmi a pri plánovaní informačných kampaní zameraných na podporu zaočkovanosti.