Ide o ženy, ktoré pri zastropovaní dôchodku na 64 rokov vypadli z tabuliek a neodpočítavali sa im roky za vychované deti. Boli teda ukrátené o niekoľko mesiacov dôchodku a v niektorých prípadoch aj dosť veľkú sumu peňazí.

Parlament túto chybu napravil v septembri. Niekoľko stoviek žien z celého Slovenska vtedy chodilo demonštrovať pred budovu parlamentu vždy, keď sa novela prerokovávala. Nakoniec dosiahli spravodlivosť a prestali byť dierou v systéme. Nové pravidlá sa týkajú vyše 140 000 žien, ktoré vychovali deti a môžu ísť do penzie skôr.

Ktorá skupina má na čo nárok

Odkedy? „Nová právna úprava je účinná od 1. januára 2021,“ hovorí generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer s tým, že ženy a aj niektorí muži ročníkov 1957 až 1965 sú rozdelení do troch skupín, ktoré majú nárok na rôzne kompenzácie. „Treba povedať, že mužov narodených v týchto rokoch sa to týka len vtedy, keď znížený dôchodkový vek nemohol byť zohľadnený prednostne žene, s ktorou mali dieťa,“ vysvetľuje Káčer.

„Zákon presne určuje, ktorá skupina má na čo nárok a tiež ako sa jej vykompenzuje, ak do dôchodku odíde neskôr, ako podľa novej úpravy môže,“ doplnil hovorca Sociálnej poisťovne Pavel Machava. 

Tie, čo ešte pracujú

Do prvej skupiny patria ženy, ktoré ešte pracujú a dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020. Tieto ženy síce nemajú nárok na žiadnu kompenzáciu, ale od 1. januára 2021 budú môcť do dôchodku odísť podľa novej tabuľky, teda skôr. Odpočíta sa im polrok za každé vychované dieťa.

Kompenzácia podľa dátumu dôchodku

Druhou skupinou sú ženy, ktoré by dôchodkový vek podľa pôvodnej právnej úpravy dovŕšili po 31. decembri 2020, ale podľa novej právnej úpravy by dôchodkový vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, a ich dôchodkový vek je 1. január 2021.

Dôchodok sa týmto ženám prizná odo dňa, ktorý si každá z nich sama zvolí a zároveň dostanú kompenzáciu, ktorá im patrí podľa dátumu priznania, teda nasledovne:

a) ak to bude od 1. januára 2021 – žena dostane jednorazový doplatok za obdobie od dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku do dovŕšenia dôchodkového veku do 31. decembra 2020.

b) ak to bude od 2. januára 2021 a neskôr - žena nedostane jednorazový doplatok, ale jej starobný dôchodok bude zvýšený za obdobie dôchodkového poistenia, ako keby pracovala po dovŕšení dôchodkového veku bez poberania dôchodku. Čiže zvýšenie sa prejaví v mesačnej sume dôchodku.

Do tejto skupiny patria aj ženy, ktoré dôchodkový vek podľa pôvodnej právnej úpravy  dovŕšili pred 1. januárom 2021, ale o starobný dôchodok pred 1. januárom 2021 nepožiadali.

Ak ste už v dôchodku...

Treťou skupinou sú ženy, ktoré pred 1. januárom 2021 mali priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Týmto ženám patrí kompenzácia. Poberateľkám starobného dôchodku bude vyplatený jednorazový doplatok. A poberateľkám predčasného starobného dôchodku bude suma dôchodku zvýšená o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy predčasného starobného dôchodku za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2020 a novej právnej úpravy.

Kedy?

Kedy sa ženy k peniazom reálne dostanú? „Druhej skupine žien bude kompenzácia vyplatená pri priznaní starobného dôchodku. Pri 3. skupine žien má Sociálna poisťovňa zákonnú povinnosť rozhodnúť o kompenzácii do konca roka 2022. Snahou Sociálnej poisťovne však bude vyplatiť príslušnú kompenzáciu v skoršom termíne,“ ubezpečil nás riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Zaujímalo nás tiež, či je treba o vyplatenie kompenzácie požiadať. „O vyplatenie kompenzácie nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti, teda automaticky. Druhej skupine žien Sociálna poisťovňa kompenzáciu vyplatí spolu s priznaním starobného dôchodku,“ vysvetlil Káčer s tým že v návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2021 a rozpočtovom výhľade na  roky 2022 a 2023 sú finančné prostriedky na vyplatenie týchto kompenzácií už zohľadnené. Len pre budúci rok je to viac ako 105 miliónov eur.

Konkrétne príklady nájdete na ďalšej strane