Slovenský vodohospodársky podnik organizuje Dni Otvorených Dverí na Vodných stavbách Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec a Môťová dnes a v sobotu vždy o 9.00, 11.00, 13.00 (platí v piatok) a 10.00, 12.00 (v sobotu) pre širokú verejnosť.

Vodné diela môžu navštíviť aj organizované skupiny. V prípade takýchto skupín treba prehliadky nahlásiť na email [email protected]

Pre návštevníkov je pripravená prehliadka s odborným výkladom velína, odkiaľ sa riadi celá vodná stavba a nezabudnuteľný zážitok čaká návštevníkov pri vstupe do útrob týchto rešpekt vzbudzujúcich stavieb. V niektorých prípadoch ide o hĺbku až 50 metrov.

VODNÉ DIELO MÁLINEC

Problémy s nedostatkom pitnej vody v regióne Ipľa začali ľudia pociťovať už v roku 1977. Riešením bola stavba vodného diela Málinec, ktoré začali realizovať 1. apríla 1986. Nádrž uviedli do prevádzky v roku 1994 a v súčasnosti sú z nádrže pitnou vodou zásobované aj mestá Fiľakovo, Lučenec a Veľký Krtíš. Málinec tvorí spolu s nádržami Hriňová a Klenovec jednoúčelovú vodárenskú sústavu na strednom Slovensku.

Vodné dielo Málinec leží v okrese Poltár a zásobuje tri okresy.
Zdroj: pem

V zatopenom území úplne zanikla osada Hámor, ale aj okolité usadlosti Hrozinovo, Chmelná, Šťavica. Samotné dielo tvorí vlastná vodárenská nádrž na hornom toku Ipľa a úpravňa vody. Výška hrádze je 53 metrov a celkový objem nádrže je vyše 26 miliónov kubických metrov.

Zaujímavosťou je, že rieka Ipeľ má všetkých 12 prítokov v katastri Málinca z pravého brehu. Prítoky Chocholná, či Smolná sú výdatné natoľko, že sú takmer rovnocenné rieke Ipeľ. Práve výdatnosť zdrojov bola rozhodujúca pri výbere stavby pre zásobovanie pitnou vodou v Málinci.