Komu je rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do škôlky určený?

Pre rodiča, ktorý zabezpečuje starostlivosť (osobne alebo v súkromnom, resp. cirkevnom zariadení) o dieťa, ktoré neprijali do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Ako sa dozviem, ktorá škôlka je spádová?

Zriaďovateľ materských škôl si určuje spádovosť jednotlivých materských škôl podľa rozloženia obce. Spádovosť je určená vo všeobecne záväznom nariadení obce. Každému dieťaťu prináleží podľa jeho trvalého pobytu len jedna spádová materská škola.

Čo aj v našej dedine nemáme škôlku?

Ak sa v obci nenachádza materská škola a obec nevytvorí podmienky  na určenie spádovej materskej školy (neuzatvorí písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole), regionálny úrad miestnej štátnej správy v školstve zriadi materskú školu, ktorá bude plniť tento účel.

Kedy by malo ísť dieťa do škôlky povinne? Prečítajte si na druhej strane >>>