Jozef bol vo firme spokojný. Mesačne zarábal takmer tisíc eur, no to netušil, že na výplatnej páske mal uvedenú základnú mzdu 252,27 eur, k tomu doplatok 55 €, takže hrubá mzda predstavovala len 307 eur. No zato takmer 657 eur mal uvedených ako cestovné náhrady. A tie sa pri vypočítavaní štátnych dávok neberú do úvahy. Na to prišiel až vtedy, keď ochorel.

Dostával úplne biednu maródku, vypočítanú len z minimálnej mzdy. Až potom sa dostal k výplatným páskam a zažil šok. Zistil, že celé roky oficiálne pracoval za minimálnu mzdu a zvyšok peňazí mu firma vykazovala ako cestovné náhrady. Po roku maródky skončil na invalidnom dôchodku a aj ten dostáva z minimálnej mzdy. Mesačne musí vyžiť ani nie z troch stoviek eur. Žiadne sťažnosti na úradoch mu nepomohli.

Tento prípad nie je jediný. Inšpektoráty práce riešia stovky podobných prípadov a ich počet z roka na rok stúpa.

Porušenia Zákonníka práce v súvislosti s výplatnou páskou

rok 2013 236 prípadov
rok 2014 257 prípadov
rok 2015 309 prípadov

Zákonník práce pritom jasne hovorí, že zamestnávateľ je povinný dať zamestnancovi výplatnú pásku. Tá musí obsahovať najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Tento doklad môže byť v písomnej alebo elektronickej forme, teda e-mailom.

„Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi výplatnú pásku pri vyúčtovaní mzdy. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná,“ informuje Slavěna Vorobelová z Národného inšpektorátu práce, ktorý kontroluje dodržiavanie Zákonníka práce.
Inšpektori často zistia nevydávanie výplatných pások, výplatná páska neobsahuje všetky zákonom určené údaje alebo zriedkavejšie aj prípady, kedy zamestnanec požiada zamestnávateľa o nahliadnutie do dokladov, na základe ktorých bola mzda vypočítaná, a zamestnávateľ mu to neumožní. Väčšinou na toto obchádzanie zákona upozornia priamo pracovníci alebo bývalí zamestnanci.

Inšpektori práce od zamestnávateľa vyžadujú preukázanie toho, že zamestnancovi výplatnú pásku vydal. „Zamestnávatelia preto najčastejšie vydávajú zamestnancom výplatné pásky oproti ich podpisu. Ak pásky posielajú e-mailom, vtedy ako doklad o prevzatí výplatnej pásky slúži odoslaný e-mail, ktorý zamestnávateľ archivuje na účely preukázania vydania výplatnej pásky,“ vysvetľuje Vorobelová.

Ako sa treba sťažovať

Nevideli ste svoju výplatnú pásku už riadne dlho? Inšpektorát radí nečakať a konať. „Ak zamestnávateľ nevydal zamestnancovi výplatnú pásku, v prvom rade by na to mal zamestnanec zamestnávateľa písomne upozorniť a žiadať o jej vydanie. Ak je zamestnanec poškodený na svojich právach vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu, môže podať na zamestnávateľa podnet na príslušnom inšpektoráte práce,“ radí Vorobelová.
Sťažnosť môžete podať písomne, ústne do záznamu pri osobnej návšteve inšpektorátu, faxom alebo e-mailom.

Nedostávate výplatnú pásku? Pozor, môžete na to škaredo doplatiť

Sťažnosť môže byť aj anonymná

Národný inšpektorát práce prijíma sťažnosti každý pracovný deň Sťažnosť musí obsahovať povinné náležitosti, a to vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
Sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jasné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazujete, čoho sa domáhate. Musíte ju podpísať. Sťažovať sa môžete aj anonymne, no v tom prípade nebudete informovaný o výsledku inšpekcie. Anonymy nie sú prešetrované automaticky, rozhoduje o tom hlavný inšpektor práce podľa závažnosti predmetu oznámenia.

Inšpektorát je povinný preveriť a vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Zamestnávateľovi za porušenie pracovnoprávnych predpisov hrozí pokuta až do výšky 100 000 eur.

Máte podobnú skúsenosť? Napíšte nám na [email protected]

Tu nájdete inšpektoráty práce

Inšpektorát práce Banská Bystrica
Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica
tel.: +421-48-4141741, 2
fax: +421-48-4142108
mail: [email protected]

Inšpektorát práce Bratislava
Za kasárňou 1
832 64 Bratislava
Tel.: +421 2 32182 759
Fax: +421 2 32182 739
E-mail: [email protected]

Inšpektorát práce Košice
Masarykova 10, 040 01 Košice
tel.: +421-55-6002301
fax: +421-55-6335482
mail: [email protected]

Inšpektorát práce Nitra
Jelenecká 49
950 38 Nitra
Tel.: +421-37-6933801
Fax: +421-37-7415241
E-mail: [email protected]

Inšpektorát práce Prešov
Konštantínova 6
080 01 Prešov
tel.: +421-51-2850020
mail: [email protected]

Inšpektorát práce Trnava

J. Bottu č.4
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 5521 614
Fax.:+421 33 5521 594
E-mail: [email protected]

Inšpektorát práce Trenčín
Hodžova 36
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 7441 653
Fax: +421 32 7441 226
E-mail: [email protected]

Inšpektorát práce Žilina
Hlavná 2, 010 09 Žilina
tel.: +421-41-5689 494+421-41-5689 494,5
fax: +421-41-5059 199
mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]