Táto pomoc má mať podobu vkladu štátnych finančných aktív do základného imania banky alebo poskytnutia osobitnej záruky za dlhopisy vydané bankou či úver poskytnutý banke. Vyplýva to z návrhu zákona o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na slovenský bankový sektor, ktorý dnes s pripomienkami schválil vládny kabinet. Parlament sa ním bude zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní, takže by ho mal celý prerokovať už na svojej najbližšej schôdzi, ktorá začína budúci týždeň

. Zákon má byť účinný odo dňa jeho vyhlásenia a vzťahovať sa má na všetky banky so sídlom na území SR. O prípadnej pomoci, ktorú by poskytovalo Ministerstvo financií (MF) SR, rozhodne na základe žiadosti krízou zasiahnutej banky vláda. K žiadosti sa ešte predtým vyjadrí aj Národná banka Slovenska (NBS) ako orgán dohľadu nad finančným trhom. Celý administratívny proces predkladania a posudzovania žiadostí by mal v ideálnom prípade trvať štyri dni.

Stabilizačná pomoc zo strany štátu je účelovo obmedzená len na zabezpečenie podpory slovenského hospodárstva cez uspokojenie existujúceho dopytu po úveroch alebo stabilizáciu finančnej situácie banky, ktorej vlastné zdroje môžu byť alebo už sú menšie ako 100 % výšky požiadavky na vlastné zdroje, ale zároveň vyššie ako 50 % týchto požiadaviek. Výška stabilizačnej pomoci poskytnutá vládou jednej banke by podľa návrhu rezortu financií nesmela presiahnuť 50 % požiadaviek na vlastné zdroje banky.

"Cieľom návrhu zákona o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na slovenský bankový sektor je vytvorenie predpokladov na zachovanie stability finančného systému a zároveň zmiernenie možného prenosu krízy z finančného sektora do reálnej ekonomiky," zdôvodňuje potrebu jeho prijatia ministerstvo financií. Zároveň však upozorňuje, že momentálne ide na Slovensku len o preventívne opatrenie.

"Vzhľadom na vzájomné prepojenia národných finančných trhov nemožno ani v SR vylúčiť scenáre podobné tým, ktoré nastali v niektorých iných krajinách. V záujme posilnenia predpokladov na zachovanie fungovania finančného trhu a udržanie finančnej stability, ako aj vytvorenia mechanizmu na nápravu potenciálnej vážnej poruchy v hospodárstve SR, je potrebné prijatie určitých preventívnych opatrení, ktoré zvýšia úroveň pripravenosti na riešenie krízovej finančnej situácie v bankách," uzatvára v predkladanom návrhu zákona rezort financií.