Všetko je už takmer nachystané - pripravený je už aj trón pre hlavu cirkvi a dokončuje sa aj kvetinová výzdoba z 20-tisíc kvetov, ktorým dominuje biela a červená.  Pod oltárom budú uložené ostatky blahoslavených prešovských biskupov Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku. A na oltári bude položený kus látky symbolizujúcej uloženie Ježiša Krista do hrobu, do ktorej sú všité ostatky biskupa Pavla Petra Gojdiča. 

Vystupujúci umelci už majú za sebou generálku. Pred príchodom pápeža vystúpia v kultúrnom pregrame, okrem iných, aj Ondrej Kandráč s kapelou a svojou mamou Monikou. Na takomto podujatí budú účinkovať už po druhý raz. Pred 26 rokmi totiž na tom istom mieste vítali ako rodina s mamou, otcou a bratom pápeža Jána II. cirkevno-slovanskou piesňou Boža Mati. "Je to pre mňa také malé deja vú. Tento priestor je pre mňa a našu rodinu naozaj veľkým symbolom. V roku 1995 sme tu privítali Sv. Otca Jána Pavla II. Bola tu obrovská slávnosť. Odvtedy sa v našich srdciach nič nezmenilo. Je to pre nás veľká pocta, ktorú sme prijali s pokorou, že budeme môcť zahrať Sv. Otcovi Františkovi piesne, ktoré máme radi, ktoré sprevádzajú náš život, ktoré sú ich džinglom. Ja pateticky vravím, že najlepším dôkazom, že Boh existuje je fakt, že nám dal hudbu a nádherné liturgické piesne," vraví Ondrej. Jeho mama Monika dodala: "V srdci prežívam neskutočnú radosť, že tou istou piesňou privítame v Prešove aj pápeže Františka." 

Archívna foto Kandráčovcov spred 26 rokov

 

V pondelok Pápež František pricestuje do Prešova v kolóne v smere od Košíc, v pondelok ešte prebiehali posledné nácviky. Nástupcu na Petrovom stolci privítajú deti oblečené v krojoch z regiónu Šariš starým slovanským zvykom chlebom a soľou. Na priestranstve pred Mestskou športovou halou bude sláviť Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, na ktorej ohlási homíliu, teda prednesie kázeň. V závere liturgie slávnostne korunuje ikonu klokočovskej Matky Božej, ktorá pred 351 rokmi zázračne slzila.

Prečo pápež počas liturgie nebude spievať?

Je všeobecne známe, pápež František prekonal operáciu pľúc a má iba polovicu. Preto pasáže, ktoré by mal počas liturgie ako predsedajúci odspievať, iba odrecituje. 

 

Ako bude prebiehať liturgia? Čítajte na ďalšej strane >>>>

 

 • Bude použitá súprava kalicha a diskosa, na ktorých slávil sväté liturgie blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič. 
 • Liturgia sv. Jána Zlatoústeho má svoj pôvod v Antiochii. Svätý Ján Zlatoústy ju zrevidoval v 4.storočí a postupne bola v Konštantínopole upravená do dnešnej podoby. Je najviac používanou liturgiou v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Slávime ju každý deň v roku okrem dní, ktoré majú trúchliaci charakter, akými sú dni Veľkého pôstu. Vtedy túto radostnú liturgiu neslávime. Desaťkrát do roka tiež namiesto nej slávime liturgiu sv. Bazila Veľkého.
 • Božská liturgia je sprítomnením Kristovho života, vďakyvzdaním a svadobnou hostinou kráľa (Porov. Mt 22,1-14). Hoci prebieha na určitom mieste, v určitom čase, predsa sa vymyká priestoru a času. Je okamihom kedy sa nebo spája so zemou a sprítomňujú sa veľké diela Božej spásy. Je to čas kráľovskej svadobnej hostiny na ktorej máme ako členovia cirkvi - jeho nevesty, miesto všetci, aby sme sa s ním zjednotili.
 • Sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom, ktorý sa slávi 14. septembra, je dňom, kedy je predpísaná zdržanlivosť od mäsa. Celá liturgia je prepojená s krížom, ktorý na jednej strane bol nástrojom umučenia Ježiša Krista, ale pre nás, cirkev Nového zákona, je zdrojom spásy a nesmrteľnosti.
 • Liturgická farba aj keď je to slávnostná liturgia a tá sa nám väčšinou spája s bielou alebo zlatou farou, predsa zostáva v tomto prípade červená. Na znak smrti a umučenia Ježiša Krista na kríži, ale zároveň aj jeho slávneho vzkriesenia.
 • To, že má liturgia aj prívlastok archijerejská, znamená, že jej bude predsedať archijerej – veľkňaz, v našom prípade Svätý Otec František, hlava Katolíckej cirkvi, apoštol Peter, ktorý príde povzbudiť svojich bratov a sestry vo viere.
 • Slávnostný sprievod sa pohne presne o 10:30 na čele ktorého sa nesie kríž spolu s ripidami. Ripidy sú kovové pozlátené alebo postriebrené disky, ktoré symbolizujú šesťkrídlych cherubínov. Za nimi budú nasledovať dvaja diakoni s kadidelnicami, kňazi, preláti pápežského sprievodu, košický a bratislavský vladykovia. Po nich nasleduje asistencia, ktorá drží v rukách trikirion a dikirion – svietniky, ktoré symbolizujú tri božské osoby a dve prirodzenosti Ježiša Krista – ľudskú a božskú. Nimi archijerej požehnáva na štyri svetové strany, zvolávajúc Božie požehnanie. Za nimi prichádza v sprievode prešovský arcibiskup metropolita Ján a Svätý Otec František spolu so svojimi ceremoniármi.
 • Po príchode k oltáru Svätý Otec si ho uctí bozkom a odchádza na svoje miesto – hornoje sidališče – kráľovský trón, z ktorého veľkňaz, rímsky biskup František, bude požehnávať prítomný ľud.
 • Ďalšou časťou svätej liturgie je liturgia katechumenov. Počas liturgie sú prednášané viaceré krátke prosby v ekténiach. Sú to striedavé modlitby diakona a ľudu. Na jednotlivé prosby ľud odpovedá prosbou: ,,Pane zmiluj sa.“ Po prvej ekténii nasledujú tri antifóny zložené zo žalmov. Za spevu poslednej antifóny začne malý vchod. Diakon držiac evanjeliár v rukách obchádza okolo oltára. Tento sprievod nám naznačuje ohlasovanie evanjelia Krista a apoštolov cirkvi i celému svetu.
 • Počas spevu tropára a kondaku sviatku Povýšenia čestného kríža, Svätý Otec pristúpi k tetrapódu, je to miesto, pred hlavným oltárom, kde bude k úcte vyložený svätý kríž, ako je to zvykom v našej cirkvi na tento sviatok. Okolo kríža je vždy upletený víťazný veniec alebo sa kríž nachádza uprostred kvetov, pretože Kríž sa stal kráľovským trónom na ktorom Kristus neprehral, ale zvíťazil. Počas poklony čestnému krížu spievame: „Tvojmu krížu klaniame sa Vládca,“ a hneď druhým dychom dodávame: „a tvoje vzkriesenie oslavujeme.“
  Nasledujúci čas je miestom, kde sa prednášajú čítania z Nového zákona a homília. Prihovorí sa nám sám Kristus cez svoje Slovo, v ktorom je prítomný, i prostredníctvom Svätého Otca počas homílie. A tak ako pred dvetisíc rokmi ľudia počúvali Krista, tak to bude možné počuť Krista i počas svätej liturgie.
 • Cherubínskou piesňou vstupujeme do ďalšej časti slávenia, teda do liturgie veriacich. Nasleduje veľký vchod, čiže prenesenie darov zo žertveníka na oltár. Už prví kresťania slávili Eucharistiu na hroboch svojich mučeníkov. V našom obrade sa zachovala táto tradícia prostredníctvom antimenziónov. Je to plátno s vyobrazením snímania Ježiša Krista z kríža a jeho ukladanie do hrobu. V antimenzione sú všité relikvie svätých. Archijerejská svätá liturgia v Prešove pred Mestskou športovou halou, bude slávená na antimenzione s ostatkami blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a zároveň v oltári budú vložené aj relikvie našich ďalších blahoslavených: hieromučeníka Vasiľa Hopka a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku, ktorí sú mučeníkmi našej cirkvi pre Krista a pre vernosť Svätému Otcovi.
 • Pri zvolaní: ,,Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú,“ otec arcibiskup vezme hviezdicu do rúk a robí znamenie kríža nad diskosom, na ktorom sú uložené prosfory, ktoré budú za chvíľu premenené. Čaša v ktorej sa nachádza červené víno, symbolizuje utrpenia Ježiša Krista, krv, ktorá bola vyliata za spásu sveta a tiež čašu, ktorú Kristus dal učeníkom pri Poslednej večeri. Pri tejto svätej liturgii bude použitá čaša a diskos, na ktorých slávil sväté liturgie blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič. 
 • Pred modlitbou Otče náš odznejú prosby v rôznych jazykoch a to cirkevnoslovanskom, rusínskom, maďarskom, rómskom a ukrajinskom jazyku. Je to obraz toho, že cirkev pozostáva z mnohých národov a národností, ktoré sa spoločne modlia. Obrazom jednoty je sám Kristus vyzdvihnutý na kríži, ktorý pozýva všetkých k sebe. Po modlitbe Otče náš, nasleduje sväté prijímanie. Po rozlomení svätého chleba, čiže Najsvätejšieho Tela Ježiša Krista, prichádza k oltáru ako prvý Svätý Otec František, ktorý prijíma Eucharistiu, tak biskupi, kňazi a diakoni a následne sa podáva Eucharistia zhromaždenému Božiemu ľudu.
 • Po svätom prijímaní otec arcibiskup zvoláva slová: „Spas Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo.“ Tým dedičstvom je Božie kráľovstvo, ktorého dedičmi sme my. Na záver svätej liturgie udelí záverečné požehnanie Svätý Otec František a vykoná prepustenie. Celá slávnosť sa zakončí slávnostným sprievodom, pred ktorého začiatkom Svätý Otec ešte podíde k ikone Klokočovskej Bohorodičky, kde sa krátko pomodlí a odovzdá nové korunky pripravené na túto slávnosť, ktoré už pred pár týždňami požehnal vo Vatikáne.
  (ISPA, zdroj: Prešovská eparchia)

Mohlo by vás zaujímať: