Nezávislý audítor individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 prezentoval bývalému vedeniu ešte vo februári 2012 tzv. otvorené otázky auditu. "Ak by bývalé vedenie akceptovalo odporúčanie audítora, reálnym hospodárskym výsledkom VšZP za rok 2011 mala byť strata 27,3 milióna eur a nie zisk 5,7 milióna eur," Gašparíková.

V otvorených otázkach audítor upozorňoval na potrebu vyrovnať zostatok účtu, na  ktorom bolo evidované poistné – oprava migrácie vo výške 33,08 milióna eur. "Podľa audítora zdravotná poisťovňa vykazuje na uvedenom účte aktívum, ktorého položky nevie presne identifikovať, a preto ani nie je zrejmé, kedy a akým spôsobom sú tieto položky z pohľadu VšZP vymožiteľné," dodala hovorkyňa s tým, že ide o rozdiel, ktorý vznikol z  migrácie dát v informačnom systéme VšZP.

Bývalé vedenie namiesto riešenia situácie pristúpilo podľa Gašparíkovej iba k čiastočným účtovným úpravám - znížilo objem sporných aktív, aby z  hľadiska číselnej významnosti zistenia nebola daná skutočnosť uvedená v  správe audítora, ale len v Liste odporúčaní z auditu. "Následne 22.3.2012, teda neobvykle krátko po voľbách, Valné zhromaždenie VšZP schválilo účtovnú závierku VšZP k 31.12.2011, čím znemožnilo novému vedeniu VšZP urovnanie situácie v zmysle odporúčaní audítora - ešte v  účtovnej závierke k 31.12.2011," objasnila.

Začiatkom apríla tohto roku bol do poisťovne doručený List odporúčaní auditu účtovnej závierky VšZP, v ktorom okrem iného audítor opätovne upozornil na  potrebu doriešiť zostatok účtu poistné-oprava migrácie. Keďže do  schválenej účtovnej závierky sa už nedá vstúpiť, súčasné vedenie tvrdí, že môže situáciu vyriešiť v zmysle zákonných možností iba účtovaním zostatku daného účtu vo výške 31,8 milióna eur v bežnom účtovnom období roku 2012 a to na ťarchu neuhradenej straty minulých rokov.

Bývalý šéf poisťovne Marián Faktor označil za zavádzanie, že závierka bola schválená neobvykle skoro. Dodal, že k tomu došlo v obvyklom termíne, ktorý nemal nič spoločné s voľbami. "Je smutné, že dnešné vedenie VšZP považuje normálne veci za nenormálne. Výrok audítora bol bez výhrad. Ak by mal audítor výhrady k závierke, nebol by dal výrok bez výhrad," reagoval Faktor.

Problém so zostatkom na účte, na  ktorý poukazuje VšZP, pochádza podľa bývalého riaditeľa poisťovne zo  spájania VšZP so Spoločnou zdravotnou poisťovňou (SZP). "Zaoberali sa ním predchádzajúci audítor VšZP, ako aj spoločnosť Deloitte, ktorá hodnotila kvalitu aktív poisťovne v máji 2011. Títo dvaja audítori tento problém nepovažovali za relevantný," dodal Faktor s tým, že pohľad audítorov sa líši v hodnotení pravdepodobnosti inkasovania týchto pohľadávok. Ak dnešné vedenie VšZP dospeje k jednoznačnému záveru, že túto záležitosť treba riešiť presne tak, ako odporúča audítor, nič im v  tom podľa Faktora nebráni.