Celodenné rokovanie najvyššieho orgánu najväčšieho združenia spisovateľov zhodnotilo vyše dvojročné predchádzajúce obdobie.

V správe o činnosti tajomník SSS Pavol Janík konštatoval pretrvávanie neľahkých i neprajných podmienok pre rozvoj pôvodnej slovenskej tvorby a osobitne pre spisovateľov, ktorí sa podieľali na vzniku SR, čo podľa neho treba pokladať za veľký historický paradox. V režime krízového manažmentu sa podarilo udržať odborné periodiká spolku Literárny týždenník a časopis pre mladých autorov Dotyky. Pre porovnanie uviedol, že Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska z finančných dôvodov už po druhý raz rezignovala na vydávanie svojho časopisu Kultúrny život. Spolok má vlastné vydavateľstvo, ktorého ročná produkcia stúpla na 47 pôvodných i prekladových knižných titulov.

Pokračovali ďalšie aktivity SSS zamerané na prezentáciu nových literárnych diel, zachovali sa tradičné literárne súťaže, uskutočnili viaceré semináre o živote a diele našich súčasných autorov. "Už sme vydali desať ročníkov Almanachu Nitra bez akejkoľvek podpory Ministerstva kultúry SR. Uvedený orgán štátnej správy svojím ťažkopádnym postupom prakticky umŕtvuje oblasť potenciálneho rozvoja medzinárodných vzťahov medzi spisovateľskými organizáciami rozličných krajín," uviedol pred plénom spisovateľov Janík.

Ani vládu kultúra nezaujíma

Aj predseda SSS Ján Tužinský vo svojej správe vyjadril nespokojnosť so záujmom štátnych inštitúcií. "Je do oči bijúca ľahostajnosť, že za celú existenciu SR nevenovala žiadna vláda ani jediné zasadnutie téme kultúry. Sme teda štátom s neujasnenou koncepciou kultúrnej politiky, tzn. že sme aj štátom bez ujasnenej podstaty. Veci a problémy v tejto oblasti sa riešia za pochodu alebo – čo je častejšie – neriešia vôbec," konštatoval Tužinský. Zároveň uviedol, že viackrát sa v uplynulom období snažili dostať k premiérovi i ministrovi kultúry, ktorí si pre nich nenašli čas. A nielen pre nich, ani pre prekladateľov ani pre AOSS, keďže ich žiadosť bola spoločná.

V súvislosti so svetovou hospodárskou krízou Tužinský pripomenul, že slovenskí spisovatelia sú na krízu zvyknutí už takmer 20 rokov. SSS naďalej trvá na návrhu zákona o knihe, ktorý by zakotvil a garantoval princípy a priority. Členské zhromaždenie prijalo vyhlásenie pre prezidenta, Národnú radu a vládu SR i kultúrnu verejnosť. V ňom uvádzajú, že vrcholné orgány SR nedoceňujú význam rozvoja slovenskej národnej kultúry. "Ministerstvo kultúry SR zdanlivo poskytuje prostriedky na kultúru, ale v skutočnosti byrokratickými obmedzeniami znemožňuje aj tieto nedostatočné prostriedky efektívne využiť, čím vlastne likviduje prácu organizácií, ktoré sú nositeľmi kultúrnych hodnôt," uvádzajú v schválenom vyhlásení, v ktorom žiadajú vytvorenie adekvátnych podmienok pre rozvoj slovenskej kultúry. SSS je najreprezentatívnejšia organizácia literárnych tvorcov v SR. Vznikol v roku 1923 a v súčasnosti má 396 členov.