Dražby emisných kvót EUA sa konali dvakrát týždenne od polovice novembra do 18. decembra 2012. Tieto dražby sa zvyknú označovať aj pojmom "skoré aukcie", pretože sa vykonávajú podľa modelu, ktorým sa budú dražiť emisné kvóty v treťom obchodovateľnom období 2013 až 2020.

Povolenky Slovensko obchodovalo prostredníctvom Exportno-importnej banky SR na Lipskej burze EEX a výsledky jednotlivých dražieb sú dostupné na stránke burzy EEX. (www.eex.com).

Slovensko medzi prvými splnilo podmienky

"Slovenská republika patrila k prvým 11 krajinám EÚ, ktoré splnili všetky podmienky vstupu na burzu už pri prvej dražbe (okrem SR išlo o Bulharsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko). Postupne sa do skorých aukcií zapájali aj ostatné členské štáty," informoval Maroš Stano z Odboru Komunikácie Ministerstva životného prostredia.

Výnos z predaja slovenských povoleniek je príjmom Environmentálneho fondu. Riadne dražby pre tretie obchodovateľné obdobie 2013 až 2020 sa začínajú začiatkom januára a harmonogram určí Európska Komisia. Od januára začínajú pre členské štáty Európskej únie platiť nové pravidlá bezodplatného prideľovania emisných kvót.

Najprv budú kvóty zadarmo

Vybrané prevádzky priemyselných odvetví dostanú spočiatku časť emisných kvót EUA zadarmo. Neskôr však bude počet kvót klesať a firmy ich budú musieť nakupovať, alebo modernizovať svoje technológie, aby znížili produkciu CO2. Cieľom Európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov je nákladovo efektívnym spôsobom znižovať emisie CO2 v priemysle.

Celý proces na Slovensku zastrešuje nový zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Okrem dražby priemyselných emisií EUA Slovensko stále intenzívne rokuje o predaji zvyšných 27 miliónov ton emisií typu AAU, pridelených Slovensku na základe Kjótskeho protokolu.