Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy sa rozhodol pomôcť rodinám budúcich školákov a urobil zoznam škôl s dobrou povesťou.

„Zoznamy sú uvedené podľa skóre školy,“ uvádzajú autori projektu. Vyrátali ho na základe spriemerovaných výsledkov testov z matematiky a zo slovenského jazyka.

Rozhodujú informácie

Inštitút však upozorňuje, že spomínané testovanie nemusí komplexne a objektívne vypovedať o kvalite školy.

Rodičom preto odporúčajú, aby sa v školách informovali aj o úspešnosti ich absolventov pri prijímaní na vyššie stupne vzdelávania. Psychologička Jolana Laznibatová radí, aby si rodičia o škole, kam chcú dať svoje dieťa, zistili čo najviac informácií.

„Výber školy je dôležitý. Som za to, aby rodičia o tom rozhodovali. Ide predsa o to, aby boli všetci – teda deti, rodičia i učitelia – spokojní,“ zdôraznila Laznibatová.

Výsledky nie sú všetko

Zárukou dobrej školy nemusia byť vždy iba vynikajúce študijné výsledky žiakov. Pre štátne alebo súkromné by malo platiť nepísané pravidlo – „vychytávať“ svoje slabiny a prehlbovať silné stránky.

Plusy kvalitnej školy:

 • profesionalita učiteľov
 • vysoké morálne hodnoty pedagógov
 • materiálne vybavenie školy
 • motivácia žiakov a učiteľov dosahovať výborné výsledky
 • pozitívna a ústretová atmosféra školy, dobré medziľudské vzťahy
 • dostatok peňazí a ich efektívne využívanie
 • dobrá organizácia práce
 • aktivita pedagógov, ponuka ďalších výchovných a vzdelávacích aktivít pre žiakov
 • schopnosť manažmentu školy permanentne vyhodnocovať kvalitu práce a ustavične prijímať opatrenia na zlepšenie Predpoklady dobrej školy
 • mať jasnú perspektívu
 • permanentne komunikovať o kvalite školy, porovnávať sa s najlepšími
 • záujmy žiakov a rodičov musia byť v centre záujmu
 • zavádzať novinky
 • presne definovať kompetencie, práva aj povinnosti školy
 • pravidelne monitorovať a hodnotiť úspešnosť školy
 • do riešenia problémov zapojiť všetkých školských pracovníkov
 • pravidelne prijímať názory učiteľov, žiakov, rodičov

Čo potrebujete na zápis prváka

Viete o tom, že musíte prihlásiť do školy aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok? Pozrite si, čo vám prikazujú predpisy.

Do školy sa musí chodiť. Od tejto povinnosti nemožno nikoho oslobodiť. Zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na Slovensku má povinnosť zapísať dieťa vo veku 6 rokov do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu. Ak to neurobí, považuje sa to za priestupok.

Za ten môže dostať pokutu až do výšky 331,94 eura. Žiak chodí na povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt.

Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Povinná školská dochádzka je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Zákonní zástupcovia inej ako slovenskej národnosti môžu svoje deti prihlásiť do základných škôl s vyučovacím jazykom svojej národnosti.

Doklady potrebné na zápis

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt dieťaťa

2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. Potrebný je občiansky preukaz zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa

<<>>