"V našej krajine akoby pretrvávalo presvedčenie, že na Slovensku sa problém týrania a sexuálneho zneužívania vyskytuje len výnimočne," povedal Ivan Leitman Aj keď sa u nás v tomto prípade neuskutočnil relevantný výskum, podľa Leitmana už podľa predpokladu, že u nás budú platiť dolné hranice o percentách týraných detí v rámci zahraničných štúdií, sú čísla alarmujúce. "Ak by týraniu či zneužívaniu boli v SR vystavené hoci len 2 percentá detí, pri populácii približne 1,2 milióna detí dospejeme k odhadu 24.000 detí, ohrozených týraním a zneužívaním," uviedol Leitman.

Uvedené údaje naznačujú, že v SR existuje veľká skupina detí ohrozených týraním a zneužívaním. "Vo väčšine prípadov sú však akoby neviditeľné a preto sa im nedostáva potrebná pomoc," povedala Mária Leitmanová z krízového centra Náruč-pomoc deťom v kríze v Žiline. "Mala by existovať efektívna vyhľadávacia činnosť, ktorá by diagnostikovala riziko prípadov týrania a zneužívania detí."

"Je potrebné, aby sa zrecenzoval celý systém, vypracovala sa štandardná metodika a vytvorili multidisciplinárne tímy sociálnych pracovníkov, lekárov, učiteľov, ktorí by vstupovali do problematiky týraných detí," uviedla Mariana Kováčová z krízového Centra Slniečko v Nitre. "Už ale bolo dosť papierových dokumentov a akčných plánov, štát by mal vypracovať a plniť skutočne funkčnú stratégiu na ochranu týraných a zneužívaných detí," pridala sa Leitmanová.

Na vládnej úrovni by podľa Kováčovej z centra Slniečko mal vzniknúť výbor alebo komisia, ktorá by mala túto problematiku na starosti a zabezpečila by, aby sa dostala aj do legislatívy. Leitman hovorí o akomsi národnom koordinátorovi či detskom ombudsmanovi. Týraných a zneužívaných detí nie je pritom podľa Leitmana málo. Rada Európy má už podľa neho druhý rok rozbehnutú kampaň Jedno z piatich, podľa ktorej je 20 percent detí sexuálne zneužívaných. "S tým sa ale nikto nevie stotožniť s takým obrovským číslom. Keby len desatina z toho platila pre Slovensko, bolo by to 24-tisíc slovenských detí," vysvetlil Leitman. V detských domovoch je podľa neho okolo sedemtisíc detí, no systém je nastavený tak, že práve domovy berú peniaze a na týrané deti v domácnostiach sa akoby zabúdalo.

Mediátorka Ida Želinská, bývalá riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave si myslí, že k systémovým krokom by malo patriť aj vypracovanie jasného manuálu pre pracovníkov sociálno-právnej ochrany. "Preto, že nefunguje systém a nie sú jasne vymedzené pravidlá, pracovníci sociálno-právnej ochrany píšu záznamy o svojej činnosti tak, ako sa vyspia," uviedla Želinská. "Mali by dostať do rúk jednoznačný manuál, mali by mať taxatívne vymedzené, čo by mali sledovať."

Pracovníci krízových centier sa zhodli v tom, že v jednotlivých prípadoch týrania detí by mali byť potrestaní konkrétni vinníci, no zabrániť zlyhaniam jednotlivcom by malo práve odstránenie systémových nedostatkov.