Podľa predkladateľov z hnutia Sme rodina vytvorilo schválenie nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe stav, kedy osobitné predpisy dotýkajúce sa činností územného plánovania a výstavby obsahujú právnu úpravu zodpovedajúcu ešte pôvodnému zákonu. Tá však vo veľkej miere nie je kompatibilná s právnou úpravou po reforme stavebnej legislatívy.

"Nejde pritom len o nesúlad formálny, ktorý by bolo možné preklenúť výkladom, ale o komplexné procesné zmeny, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb, ktoré je nevyhnutné reflektovať aj v osobitných predpisoch," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Novej stavebnej legislatíve sa prispôsobí napríklad cestný zákon, zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, či zákon o obecnom zriadení.

Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej k vymenovaniu úradníckej vlády.
Zdroj: EMIL VAŠKO

Poslanci v Národnej rade (NR) SR k právnej norme schválili viaceré pozmeňujúce návrhy. Na základe návrhu Miloša Svrček (Sme rodina) sa v Bratislave a Košiciach umožní výnimka z niektorých pravidiel územného plánu.

Stavebník by tak mohol získať výnimku z veľkosti, umiestnenia či úpravy podielu prípustnej funkcie v danej funkčnej ploche. Nemohol by ale zmeniť samotnú funkciu výstavby, ani získať povolenie na stavbu, ktorá je v danej ploche neprípustná.

Pre obstaranie zmien a doplnkov existujúcej územnoplánovacej dokumentácie sa použijú doterajšie predpisy a nie nový zákon, keďže jeho použitie je mimoriadne procesne náročné.

Možnosť na podklade existujúcej dokumentácie obstarávať jej zmeny a doplnky bude možné len vo väčších (krajských) mestách, kde je prechod na novú dokumentáciu náročnejší.

V ostatných prípadoch nebude možné obstarávať zmeny a doplnky existujúcej dokumentácie a bude musieť byť obstaraná už nová dokumentácia podľa nového zákona.

V rámci novelizácie sa tiež doplnili delimitačné ustanovenia k prechodu práv a povinností zo Slovenskej stavebnej inšpekcie na Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV), keďže inšpekcia k 1. aprílu 2024 zanikne.

Poslankyňa Zita Pleštinská (OĽANO) vo svojom pozmeňujúcom návrhu upozornila, že môže dochádzať k duplicitnému zberu údajov o povrchu SR.

Aktualizácia základnej bázy údajov geografického informačného systému (ZBGIS) je podľa nej systematická geodetická a kartografická činnosť mimo pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu. Národnou mapovou autoritou je Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK).

Na snímke je návšteva talianského prezidenta Sergia Mattarellu, ktorý sa stretol s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.
Zdroj: NORBERT SKALIČAN

"Je plytvaním verejných prostriedkov, aby takúto činnosť zabezpečovala paralelne aj iná štátna organizácia, ktorá má kompetencie v úplne inej oblasti," uviedla v návrhu s tým, že ÚÚPV má zabezpečovať mapovanie povrchu a skutočných objektov v rozsahu údajov, ktoré nie sú obsiahnuté v ZBGIS.

Prešiel tiež jej návrh vypustiť pôvodnú novelizáciu zákona o správnych poplatkoch, ktorá zásadným spôsobom zvyšovala poplatky v časti stavebná správa.

Prečítajte si tiež: