O tom, že Slovenské národné divadlo má finančné problémy, sa hovorí už dlhší čas. Pred štartom 101. sezóny sa tieto nepríjemné správy len potvrdili. Vedenie totiž vyhlásilo, že do novej sezóny vstupuje divadlo s nulovým rozpočtom. Audit ministerstva kultúry však odhalil závažné pochybenia a nehospodárne nakladanie s verejnými financiami.

 

Diskriminácia?

V audite sa uvádza, že dvaja zamestnanci s priradeným rovnakým stupňom náročnosti, rovnakou mzdovou triedou, druhom práce  a pracovným miestom majú diametrálne odlišný plat. Rozdiel bol až 300 eur.  "Výsledky analýzy predložených dokumentov poukazujú na nedostatky v nastavení finančného riadenia v oblasti mzdových výdavkov, ako aj diskriminačné prvky," uvádza sa v zverejnenom audite.

Audit ministerstva kultúry zjavne odhalil aj prvky diskriminácie, keď dvaja ľudia brali za tú istú prácu diametrálne odlišný plat.
Zdroj: audit MK

Zároveň kontrola odhalila aj to, že niektorí zamestnanci prevádzok, ktorí vykonávajú komparz v inscenáciách, si ho rátajú do pracovného času. Zaplatenú majú pritom túto činnosť separátne. "Povinná osoba nehospodárne použila verejné prostriedky pri plnení Zmlúv o umeleckom hosťovaní a licenčné zmluvy - vyplatením honorárov interným zamestnancom opery SND - súbeh pracovného času na základe pracovnej zmluvy a zároveň plnenia zmluvy na odohratie komparzu," vysvetľuje sa v audite. 

Mimo pravidiel?

Audit však odhalil aj ďalšie pochybenia a to najmä v nariadení, že pracovníci nemôžu podnikať bez súhlasu generálneho riaditeľa. Malo totiž dôjsť k uzavretiu externej zmluvy s firmou, ktorej konateľom bol interný zamestnanec divadla. Týkať sa mal aj režiséra Michala Vajdičku. 

"Povinná osoba môže uzatvárať zmluvy s internými zamestnancami – vedúcimi zamestnancami SND len s predchádzajúcim písomným súhlasom generálneho riaditeľa SND na podnikanie, vykonávanie inej zárobkovej činnosti a uzatvárať zmluvy s internými zamestnancami so súhlasom, ak popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávajú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, inak postupuje v rozpore s Čl. 3 bod 1 Pracovného poriadku SND a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,"  uvádza sa v dokumente.

Tlačová tajomníčka divadla Izabela Pažítková informovala, že Slovenské národné divadlo poskytne svoje stanovisko k zverejneným skutočnostiam zajtra (štvrtok, 3. 12. 2020, pozn. red.). Túto informáciu nám potvrdil aj poverený generány riaditeľ Peter Kováč, ktorý dnes sedí vo výberovej komisii na generálneho riaditeľa Martinského divadla. Z toho dôvodu si čerpá dovolenku.

Ministerstvo kultúry vyhláslo, že SND je v zmysle ukončeného vnútorného auditu v roku 2020 v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. - o finančnej kontrole a audite povinné prijať štatutárnym orgánom plán opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  a predložiť ho odboru vnútorného auditu MK SR do 4. 12. 2020.

"Následne je SND povinné splniť prijaté opatrenia, predložiť zoznam splnených opatrení spolu s dokumentáciou preukazujúcou splnenie prijatých opatrení  v termíne do 31. 12. 2020 odboru vnútorného auditu MK SR. Spätne sa ich prijatie, resp. splnenie overí. Tento proces overovania sa zo strany MK SR  bude realizovať - začne v januári 2021," uviedlo ministerstvo kultúry vo svojom vyjadrení. Odpovede na otázku, či si niektorého z minulých šéfov predvolá a bude ich žiadať o vysvetlenie prešľapov, neodpovedalo. 

Detaily auditu, ale aj reakciu režiséra Michala Vajdičku nájdete v našej galérii!