Prioritou ministerstva je zabezpečiť väčší podiel zdravotne bezpečných a kvalitných slovenských výrobkov na domácom trhu, preto od 1. novembra 2011 vstupujú do platnosti nové nariadenia vlády o priamom predaji a dodávaní malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam, a taktiež nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá mäsa z hydiny a domácich králikov prvovýrobcami a malého množstva voľne žijúcej zveri a zveriny z nej užívateľmi poľovného revíru konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni.

Vďaka novej legislatíve dostanete vlastné výrobky na trh jednoduchšie

Nariadenia umožňujú predaj rastlinných a živočíšnych produktov vrátane spracovaných výrobkov a dovoľujú rozvíjať výrobné a spracovateľské kapacity (napr. občasné bitúnky, rozrábkarne, mliekarne a iné výrobne potravín) za konštrukčných, prevádzkových a technologických výnimiek (nižšie výrobné náklady) pri dodržaní hygienických podmienok.

Chovateľom zvierat táto nová legislatíva taktiež stanovuje podmienky pre naliehavé zabitie zvierat mimo bitúnku, ale aj voľne žijúcich zvierat z poľovných revírov. Podľa novej legislatívy budete mať možnosť predávať svoj produkt aj mimo farmy či hospodárskeho dvora prostredníctvom reštaurácií, malých obchodov či trhovísk. Systém je založený na filozofií adresnosti výrobcu a dôvere spotrebiteľa v zdravotnú bezpečnosť, čerstvosť, kvalitu a slovenský pôvod. Každá inovácia si vyžaduje nové investície a nemalé finančné prostriedky, ministerstvo v tejto súvislosti pripravuje podporné programy, ktoré Vám realizáciu týchto nariadení uľahčia.

Vďaka novému systému predaja konečnému spotrebiteľovi spoločne dokážeme na slovenský trh priniesť nové, inovatívne výrobky či tradičné regionálne špeciality.

Ak budete potrebovať radu ako správne vyplniť a podať žiadosť, kontaktujte územne príslušnú regionálnu veterinárnu potravinovú správu, ktorá Vám poskytne pomoc s vypĺňaním žiadosti. Ich zoznam nájdete na stránke http://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

Viac informácií o tomto unikátnom systéme predaja farmárskych výrobkov hľadajte na stránkach:www.mpsr.sk/sk/predaj-konecnemu-spotrebiteloviwww.svssr.sk http://www.agroforum.sk