Za posledné roky vytvorili kompetentní viac reformných dokumentov – jeden sa volal Duch školy, ďalší Konštantín a po ňom prišlo Milénium. Problém je, že do praxe sa dostalo len málo z múdrych myšlienok, ktoré tieto reformy obsahovali. Napriek tomu je tu ďalšia, tentoraz ako Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pod názvom Učiace sa Slovensko. Prichádza s ňou súčasný minister školstva Peter Plavčan.

Plavčan prekvapil veľkou reformou školstva: Budete učiť svoje deti doma?

Podľa našich zistení dokument pripravili „bratislavskí kaviarenskí poradcovia“, medzi ktorými nie je nijaký docent či profesor pedagogiky. Profesor Miron Zelina,  ktorý dostal materiál na posúdenie, upozorňuje: „Je dosť odvážne formulovať ciele bez poznania minulých reforiem, bez poznania teórií výchovy a vzdelávania a takisto bez poznania súčasného stavu školstva na Slovensku, nehovoriac o poznaní trendov v zahraničí!”

Do školy už päťročné deti 

Z chystaných noviniek, o ktorých však ešte prebehne diskusia, sme vybrali tie, ktoré zaujímajú najmä rodičov:  

1. Na prvom stupni  základnej školy  sa  nemá známkovať, opakovanie  ročníka  žiakmi na prvom stupni sa nepredpokladá.

2. Povinné vzdelávanie je 12-ročné, pričom  veková  hranica  povinného vzdelávania  je posunutá o 1 rok smerom nadol (začiatok  vo veku 5 rokov) a o 1 rok  smerom  nahor  (ukončenie vo veku 17 rokov)

3. Mení  sa  názov  z povinnej školskej dochádzky  na  povinné vzdelávanie

4. Učitelia by mali mať  aspoň 80 %  platov  vysokoškolákov na Slovensku

5. Mení  sa  rola učiteľa  – má byť  viac  sprievodcom  v procese učenia.

Známky budú žiakom chýbať!

Podľa skupiny expertov, v ktorej je aj profesor Zelina, má dokument viac nedostatkov, mnohé návrhy stroskotajú už na nedostatku financií. Zelinovi sa nepozdáva ani to, že by sa žiaci nemali známkovať. 

„Neznámkovanie žiakov na prvom stupni je diskutabilné Dieťa aj rodič potrebuje  presnejšiu spätnú väzbu o svojom výkone, potrebuje, aby  si dieťa zvyklo aj na súťaž, ktorá nie je len negatívna. Potrebujú to rodičia  pre pokrok dieťaťa,  je to  súčasť  poznania  potencionalít  dieťaťa,“ upozornil skúsený pedagóg a psychológ.