Najlepšou základnou školou je podľa najnovšieho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Spojená škola sv. Františka z Assisi na Karloveskej ulici v Bratislave. Ako informoval Rastislav Kováčik z INEKO, najlepšou strednou odbornou školou je Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave a na prvom mieste v kategórii gymnáziá sa umiestnilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca.

V kategórii základné školy po Spojenej škole sv. Františka z Assisi nasleduje Základná škola Slovenských partizánov v Považskej Bystrici a prvú trojku uzatvára Základná škola na Kúpeľnej ulici v Prešove.

Kysucká ekonómka skončila: Peniaze školy si ulievala na vlastný účet

V kategórii stredné odborné školy druhé miesto obsadila SPŠ elektronická na Plzenskej ulici v Prešove a na treťom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

V kategórii gymnáziá skončila na druhom mieste Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici v Bratislave a prvú trojku uzatvára košické Gymnázium na Poštovej ulici.

Zostavovanie rebríčkov

Ako upozorňuje INEKO na svojej stránke, nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov. V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (80-percentná váha) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %).

Pri SOŠ nahradzujú Testovanie 9 písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu (50 %) však má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 percent.

Pri gymnáziách brali v INEKO do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak pre iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to 60, 25 a 15 percent. Pri všetkých školách pritom berú do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky s tým, že novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.

Inštitút pre ekonomické a sociálne otázky ale upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, čiže napríklad rozdiely v sociálnom zázemí. Hodnotenie zároveň nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. INEKO preto upozorňuje, že hodnotenie komplexne nevypovedá o kvalite školy.