Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Spolkovou republikou Nemecko a Českou a Slovenskou federatívnou republikou z 27. februára 1992 bola zmluvou medzi pokojne znovuzjednoteným Nemeckom a Československom, ktoré sa rozdelilo mierovou cestou o necelý rok neskôr. Oba procesy, mierové zjednotenie jedného a nenásilné rozdelenie druhého štátu, boli možné vďaka pevnému ukotveniu v európskej bezpečnostnej architektúre a jej perspektívam. Informoval o tom tlačový odbor slovenského rezortu diplomacie.

„V roku 1992 sa Európa snažila využiť hlboké politické zmeny roku 1989 s jeho pokojnými revolúciami v prospech európskeho integračného procesu. Už aj vtedy Európa poskytovala rámec pre novú stabilitu a všestrannú dôveru. Predstavovala slobodu, ktorá znamená viac ako len absenciu útlaku a utrpenia. Predstavovala slobodu ako možnosť rozhodovať o vlastnom živote a osude,“ píše sa vo vyhlásení s tým, že dnes Európa vyzerá inak než v roku 1992, ale prísľub slobody pretrváva. Spoločným cieľom je naďalej posilňovať Európu, v ktorej sa rešpektujú ľudské práva a základné slobody, ako aj zásady demokracie a právneho štátu, v ktorej hranice vďaka vzájomnému porozumeniu strácajú svoj rozdeľujúci charakter a môžeme ich prekonať aj odbúravaním ekonomických a sociálnych rozdielov.

Za dohodami si stoja

„My, ministri zahraničných vecí Nemecka, Slovenska a Česka, potvrdzujeme pred summitom, na ktorom si pripomenieme 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, tento cieľ a priznávame sa k našej povinnosti pokračovať v európskom integračnom procese v duchu stability a vzájomnej dôvery. Tento cieľ budeme sledovať na bilaterálnej a regionálnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Naša Európska únia je projektom mieru a slobody, jedinečná, mierová aliancia európskych štátov. Európska únia ponúka rámec pre mierové riešenie konfliktov a vytvorila stabilný základ pre naše vzájomné vzťahy,“ píše sa vo vyhlásení.

Dnešná intenzita našich vzájomných vzťahov podľa ministrov potvrdzuje, že vtedajšie zmluvne zakotvené rozhodnutie vydláždilo pre všetky tri krajiny cestu pre priateľskú spoluprácu. Široká škála vzťahov v oblasti politiky, hospodárstva a kultúry naplnila túto zmluvu od roku 1992 životom. „Dôvera, ktorá sa vybudovala medzi našimi krajinami, nám umožňuje spoločne sa zamerať na riešenie súčasných a budúcich výziev. Táto úzka bilaterálna spolupráca, orientovaná na budúcnosť, zároveň podporuje európsky integračný proces tým, že vytvára stabilitu a dôveru,“ uviedli ministri.

Pochvaľovali si hospodársku spoluprácu

„Naše vzájomné hospodárske vzťahy, ako jeden z príkladov, sa od podpisu zmluvy znásobili. Obzvlášť úzka hospodárska spolupráca a vzájomná previazanosť medzi našimi tromi krajinami prispela k posilneniu jednoty na našom kontinente, k vyššej prosperite a stabilite. Intenzívny rozvoj našich bilaterálnych vzťahov považujeme - tak na úrovni politickej, ako i na spoločenskej úrovni - za kľúčovú zložku pri zintenzívňovaní spolupráce v rámci Európskej únie,“ skonštatovali šéfovia rezortov zahraničných vecí s tým, že Európska únia je však viac než len jednotný trh a menová únia. Ministri pripomenuli, že všetky členské štáty zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú právny štát, demokracia, sloboda prejavu a dodržiavanie ľudských práv. Kultúrna rozmanitosť Európy je neoddeliteľnou súčasťou našej identity a vzájomný rešpekt je jedným zo základných pilierov našich spoločných hodnôt.

Šéfovia diplomacie Nemecka, Slovenska a Česka v spoločnom vyhlásení takisto pripomenuli, že na súčasné výzvy vo svete môže existovať len jedna odpoveď: jednotne konajúca, silná a dôveryhodná Európa. „To je naša jediná šanca, ako sa aktívne podieľať na svetovom poriadku! Žiaden európsky členský štát nie je dostatočne veľký, silný a mocný na to, aby obstál sám v globalizovanom svete roku 2017. Žiadna krajina sa bez pomoci ostatných nedokáže vyrovnať s výzvami, akými sú zmena klímy, terorizmus a migrácia,“ tvrdia Gabriel, Lajčák a Zaorálek.

Spoločné vízie pre Európu

„My, ministri zahraničných vecí Nemecka, Slovenska a Česka, chceme prispieť k vytvoreniu takejto silnejšej a lepšej Európy. Vzhľadom na dramatický vplyv globalizácie na národnú suverenitu chceme takú Európu, ktorá chráni našu schopnosť reagovať efektívne. Udelenie Nobelovej ceny za mier Európskej únii v roku 2012 považujeme za česť, ale zároveň aj za záväzok. Chceme užšie spolupracovať v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a pracovať na podpore mieru a stability v Európe a na celom svete. Aj v NATO postupujú naše krajiny inovatívne,“ uviedli vo vyhlásení.

„Potrebujeme európsku ochranu hraníc ako kombináciu národných a európskych úloh, ako aj spoločnú utečeneckú a migračnú politiku. Chceme Európu s vnútornou bezpečnosťou, schopnou bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu. Chceme konkurencieschopnú Európu, ktorá investuje do vzdelávania a výskumu ako aj do verejnej infraštruktúry prostredníctvom spoločnej finančnej a hospodárskej politiky. A chceme sociálne spravodlivú Európu, v ktorej môžu ľudia žiť a pracovať za spravodlivých podmienok,“ uzavreli ministri zahraničných vecí.