Jednou z nich bola práve nitrianska UKF. Ak do  jedného roka od doručenia výsledkov komplexnej akreditácie nedôjde k náprave, hrozí, že minister školstva musí dať návrh na odňatie titulu univerzita, povedal vtedy Draxler. Hrozba preradenia medzi neuniverzitné vysoké školy vyplynula z komplexnej akreditácie vysokých škôl.

Jaro Buček po búrlivom období na univerzite: Zbalil si kufre a zdrhol od problémov!

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) zostáva univerzitnou vysokou školou. Rektorovi UKF Ľubomírovi Zelenickému to oficiálnym listom oznámil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. „Pozitívne hodnotenie univerzity okrem uznávaných medzinárodných rankingových agentúr radiacich univerzitu medzi šesť najlepších slovenských univerzít potvrdila aj Akreditačná komisia schválením splnenia všetkých kritérií potrebných ku komplexnej akreditácii,“ skonštatoval prorektor pre rozvoj a informatizáciu Ivan Baláž.

Rektor Zelenický po vyhlásení ministra reagoval, že UKF všetky podstatné kritériá spĺňa. „Aj tie, čo sa týkali odbornosti, vedeckosti či publikačnej činnosti. Nespĺňame v súčasnosti kritérium, ktoré dáva do  pomeru počet vedných oblastí, pri ktorých univerzita požiadala o  hodnotenie, a počet doktorandských štúdií v existujúcich vedných oblastiach.“  Zároveň skonštatoval, že UKF má pripravené alternatívy na  odstránenie Akreditačnou komisiou identifikovaného nedostatku.

Univerzita v súčasnosti ponúka všetky tri stupne štúdia – bakalárske, magisterské a  doktorandské. Na každom z nich má študent možnosť vybrať si v rámci študijného programu predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt, dokonca i z ponuky iných vysokých škôl. Týmto spôsobom sa môže aktívne podieľať na obsahovej skladbe svojho štúdia.