Spolu s účinnosťou nového zákona o štátnej službe kladie Úrad vlády SR v rámci výberových konaní dôraz na nároky na záujemcov o zamestnanie sa v štátnej službe ako aj na vytváranie podmienok na to, aby si súčasní zamestnanci mohli svoju odbornosť a profesionálnosť neustále zvyšovať.

Od vzniku Centra vzdelávania a hodnotenia zamestnancov bolo v rôznych kurzoch preškolených už viac ako 1 100 záujemcov. Ako gestor zákona vypísal tiež Úrad vlády SR pred časom 1. časť výberového konania pre absolventov, na ktorej sa zúčastnilo 98 uchádzačov, pričom všeobecný test a test zo štátneho jazyka úspešne zvládlo až 82 z nich, iba 16 bolo neúspešných.

O možnostiach uplatnenia absolventov v štátnej službe, o požiadavkách na ich kompetencie, ako aj o výberovom procese do štátnej služby bude doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., riaditeľka Centra vzdelávania a hodnotenia Úradu vlády SR, zriadenom pri sekcii štátnej služby a verejnej služby, informovať účastníkov medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie pod názvom: Očakávania zamestnávateľov na kompetencie absolventov VŠ.

Vo svojom príspevku bude hovoriť aj o novej stratégii práce so štátnymi zamestnancami, ktorá má viesť k vyššej profesionalizácii štátnej služby a ktorej súčasťou sú metódy ako výberový rozhovor, mentoring, hodnotenie zamestnancov či manažérske vzdelávanie. Medzi schopnosti a osobnostné vlastnosti, na ktoré sa pri obsadzovaní štátnozamestnaneckého miesta výrazne prihliada, patria aj rozhodovacia schopnosť či analytické, koncepčné a strategické myslenie.

Konferencia sa uskutoční v stredu 11. apríla 2018 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a zúčastnia sa na nej mnohí odborníci z univerzít v SR, ako aj hostia z Masarykovej univerzity v Brne, University of Innsbruck, Rakúsko, ako aj z Faculty of Psychology at Universitas Pancasila, Jagakarta, Indonesia. Program konferencie ponúka množstvo zaujímavých prednášok, napr. o tom, či existujú výzvy pre mladých ľudí na Slovensku, ale aj o zanedbávaní tzv. mäkkých zručností zamestnancov (komunikačné a prezentačné či empatické schopnosti, schopnosť zvládať stres, tímová práca, kreativita a pod.) a ich adekvátnejšom využití pre výkon svojho zamestnania.