Iný typ auta, iný vek vodiča, iné bydlisko... Aj to ovplyvňuje sumu, ktorú vám poisťovňa vyrubí za povinné zmluvné poistenie vozidla.

Pozrite si porovnanie cien individuálneho PZP podľa zverejnených sadzobníkov na rok 2015 - modelové prípady (k 3.11.2014).

Porovnanie cien individuálneho PZP podľa zverejnených sadzobníkov na rok 2015 - modelové prípady (k 3.11.2014)
Zdroj: archív

Po kliknutí sa obrázok zväčší.

KOMENTÁR K POROVNANIU CIEN PZP 2015

1. príklady pre motorové vozidlá boli zvolené tak, aby zachytili čo najširšie spektrum osobných áut podľa technických parametrov, od ktorých poisťovne odvíjajú cenu - objemu valcov, výkonu motora a celkovej hmotnosti

2. príklady pre vodičov boli taktiež vybrané tak, aby zohľadňovali čo najviac rizikových faktorov, ktoré poisťovne posudzujú - právnu formu držiteľa (firma, živnostník, občan), regionálne odlišnosti (Bratislava, krajské mesto, okresné mestá), vek držiteľa, škodový priebeh poistenia, vodičské skúsenosti

3. z porovnávaných cien vyplýva niekoľko skutočností:

a) menšie rozdiely v cenách medzi poisťovňami sú u najmenej rizikových motoristov - starší skúsený vodič bez nehôd, ktorý jazdí na aute s nižšou kubatúrou a nižším či stredným výkonom a býva v menšom mesta či obci, ktorá prináleží menšiemu okresnému mestu

b) trochu väčšie rozdiely vidno v cenách, ak je nepomer v parametroch výkon motora a zdvihový objem - príklad 1 je vozidlo s nižšou kubatúrou a vyšším výkonom; tu je vidno, ktoré poisťovne určujú ceny najmä podľa objemu a ktoré podľa výkonu

c) mladí vodiči do 24 až 29 rokov sú považovaní za rizikovú skupinu vodičov, a teda majú vo väčšine poisťovní vysoké ceny (tieto poisťovne ich vysokou cenou priamo odrádzajú)

d) najväčšie rozdiely v cenách medzi poisťovňami sú u motoristov, ktorí v ostatných 2 - 3 rokoch spôsobili dopravnú nehodu a škodovú udalosť - aj týchto klientov niektoré poisťovne odrádzajú vysokou cenou k vstupu do poistenia, iné poisťovne nie sú na spôsobenú škodu až tak senzitívne

e) vo väčšine poisťovní platí, že auto, ktoré patrí firme, má drahšie poistenie ako auto, ktoré patrí fyzickej osobe či živnostníkovi

8 vecí, ktoré musíte vedieť

Radí Vladimír Cvik z portálu netfinancie.sk

1. Pred čím chráni PZP?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni toho, kto sa poistí, pred dôsledkami škody, ktorú spôsobí inej osobe. To znamená, že naše PZP nechráni nás samých ani náš majetok, ale našu zodpovednosť za škody. „Toto poistenie nahrádza za nás škody, za ktoré zodpovedáme prevádzkou motorového vozidla a ktoré by sme inak museli znášať voči poškodenému na majetku alebo zdraví, či živote sami,“ ozrejmil odborník.

2. Čo okrem PZP môžem v zmluve získať?

S kúpou PZP si kupujeme aj asistenčné služby, ktoré nám pomôžu v niektorých prípadoch poruchy auta či nehody. Rozsah a šírka asistencie v jednotlivých poisťovniach je rôzna, preto je rozumné preveriť si ju ešte pred uzatvorením zmluvy.

3. Aká vysoká môže byť škoda, ktorú poisťovňa za mňa uhradí?

Limity poistného krytia sú dnes obrovské. Zákonom stanovené minimum je 5 miliónov eur pri škode na zdraví a živote a 1 milión eur pri škode na majetku. Viaceré poisťovne dnes majú aj vyššie limity poistného plnenia, ktoré sú vhodné predovšetkým pre vozidlá medzinárodnej cestnej prepravy.

4. Čo ak poistné nezaplatím včas?

V tomto prípade by malo vaše PZP zo zákona zaniknúť pre neplatenie do 1 mesiaca. Pravda je, že nie všetky poisťovne vypovedajú zmluvu neplatičom v zmysle zákona. Na to sa však spoliehať neoplatí, pretože ak spôsobíte nehodu a nemáte PZP riadne zaplatené, poisťovňa je oprávnená poistné plnenie krátiť alebo dokonca ho odmietnuť.

5. Čo ak poistné vôbec nezaplatím?

Ak je držiteľ vozidla dlhodobo nepoistený, hrozí mu podľa zákona pokuta od 16,60 € až do 3 320 €. Pri určovaní výšky sankcie, ktorú ukladá obvodný úrad podľa miesta trvalého bydliska alebo sídla spoločnosti, sa prihliada na závažnosť porušenia zákona a na dĺžku obdobia bez poistenia vozidla.

6. Zníži mi poisťovňa automaticky cenu, keď jazdím bez nehody?

Bezškodový priebeh poistenia je dôležitý parameter, no nie všetky poisťovne sa ním pri určovaní ceny riadia. A to napriek tomu, že každá poisťovňa má svoj interný systém bonusov (zliav) a malusov (prirážok) na poistnom. Konkurenčný boj 12 poisťovní o klienta je však stále silný, preto viaceré poisťovne používajú bonus až do výšky 60 % z bežných cien ako obchodnú zľavu.

7. Ako sa správa poisťovňa k vodičovi, ktorý častejšie spôsobuje škodu?

Viaceré poisťovne odrádzajú škodových vodičov vysokými cenami, jednoducho ich nechcú. Čoraz viac pri určovaní rizika a cien začína platiť pravidlo, že škodu spôsobuje vodič, nie vozidlo. Tomu zodpovedá zmena segmentačných kritérií vodičov a vozidiel v ostatných rokoch.

V minulosti bol jediným parametrom, od ktorého sa odvíjala cena za PZP, zdvihový objem valcov. Neskôr pribudol výkon motora, celková hmotnosť alebo ich vzájomné kombinácie. V ostatných rokoch sa kladie dôraz nielen na parametre auta, ale čoraz viac aj na vek držiteľa vozidla a okres evidencie vozidla.

8. Kedy poisťovňa škodu nepreplatí?

Ak spôsobíme nehodu pod vplyvom alkoholu či drog, ako keby sme ani poistení neboli. Poisťovňa síce poškodenému ujmu na majetku či zdraví nahradí, ale od vás ako vinníka si bude poistné plnenie vymáhať. Zvyčajne si nárokuje až 100 percent vyplateného poistného plnenia, a to aj v prípade, že sa vodič odmietol bezdôvodne podrobiť dychovej skúške.

PZP nekryje ani zodpovednosť za škody, ktoré spôsobíte manželskému partnerovi či osobám žijúcim v spoločnej domácnosti, a ani za škody, ktoré sa stanú pri motoristických pretekoch, trestnej činnosti alebo tie, ktoré ste uhradili poškodenému akosi veľkoryso – bez vedomia poisťovne. Poisťovne môžu odmietnuť plnenie aj vtedy, ak škoda vznikla následkom vedenia vozidla osobou bez vodičského oprávnenia.