Približne o tri týždne uplynie lehota, dokedy pred začatím arbitráže môžu sporné strany dospieť k dohode na zmierlivé urovnanie sporu. Rakúska advokátska kancelária o zámere EuroGasu ísť do arbitráže informovala prezidenta SR Ivana Gašparoviča 16. decembra minulého roku. Hlava štátu po posúdení záležitosť postúpila Ministerstvu financií SR. Podľa názoru advokátky Jany Martinkovej z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková tento spor nebude "vôbec jednoduchý".

"Okolnosti, ktoré nasledovali po tom, ako banský úrad zrušil dobývací priestor Rozminu, s. r. o., situáciu pre Slovensko komplikujú. A to nemám na mysli len závažné procesné chyby zo strany banského úradu, ktoré konštatoval Najvyšší súd SR v uznesení zo dňa 27. februára 2008,"uviedla advokátka. Podľa jej názoru jeden z argumentov protistrany bude podozrenie z korupcie. "Budú sa snažiť presvedčiť arbitrov, že pravým dôvodom zrušenia dobývacieho priestoru v Gemerskej polome pre Rozmin (dcérsku spoločnosť EuroGas -poznámka TASR) boli personálne prepojenia štátnych inštitúcií a právnických osôb, ktoré práva k dobývaciemu priestoru následne nadobudli," povedala.

"Pre arbitrážny spor je primárne dôležité to, či bol naplnený legitímny dôvod pre zrušenie dobývacieho priestoru Rozminu a jeho určenie inej organizácii. Ak sa preukáže, že Rozmin do troch rokov od určenia dobývacieho priestoru, resp. jeho prevodu, nezačala ložisko dobývať alebo dobývanie prerušila na viac ako tri roky, odškodnenie za prípadnú krádež a zneužitie výsledkov geologických prieskumov si bude musieť vymáhať v inom konaní a proti inému subjektu. Treba byť pripravený na to, že legislatívne zmeny banského zákona z roku 2001, kedy bola zavedená trojročná lehota, a 2007, kedy došlo k jej nepriamemu predĺženiu, bude EuroGas pravdepodobne označovať za účelové," objasnila Martinková. Ako dodala, v prípade že EuroGas spor vyhrá, "odškodnenie za porušenie bilaterálnej dohody o podpore a ochrane investícií medzi ČSFR a Rakúskom bude musieť zodpovedať hodnote investície bezprostredne pred zrušením dobývacieho priestoru a samozrejme bude úročené bežnými úrokovými sadzbami až do doby zaplatenia".

Na otázku, aké šance má Slovensko v tomto spore, odpovedala: "Arbitrážne konanie nie je len o tom, či je niekto v práve alebo nie, hlavnú úlohu tu zohráva aj schopnosť právnych zástupcov strán využiť všetky okolnosti prípadu v prospech svojho klienta a v neprospech protistrany. Preto si myslím, že obzvlášť v takto komplikovanom spore, kde sa objavili náznaky možného klientelizmu, priemyselnej špionáže, nekalej súťaže a pod., je šikovnosť a skúsenosť advokátov najpotrebnejším vstupom. Dovolím si teda tvrdiť, že výsledok sporu závisí v hlavnej miere od výberu právneho zastúpenia Slovenska a následne od taktiky a postupu, ktorý tento zástupca zvolí."

Nie je známe, čo všetko zahrnul EuroGas do požadovaného odškodného, keďže všetci akcionári Rozminu, vrátane EuroGasu, investovali do projektu v Gemerskej Polome menej ako 10 miliónov eur. EuroGas je materskou spoločnosťou firmy Rozmin, ktorá tvrdí, že ju slovenské úrady v roku 2004 nelegálne pripravili o ložisko v Gemerskej Polome. O banské práva vedie Rozmin dlhodobý spor so spoločnosťou VSK Mining. Tá na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi z roku 2008 v tejto lokalite momentálne investuje a buduje štôlne.

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete. V súčasnosti je najväčším producentom v ťažbe mastenca Čína, významné ložiská sú aj v USA, Brazílii a Indii, z európskych štátov výraznejšie prispieva k svetovej produkcii Fínsko. Vzhľadom na široké priemyselné využitie mastenca, hlavne vo farmaceutickom, chemickom, kozmetickom a papierenskom priemysle, spotreba, ako aj dopyt po tejto surovine na trhu neustále rastú.