• Školstvo dá 17  miliónov na projekt prepojenia školy a praxe
  • Môžu ho využiť vysokoškoláci, avšak nie z Bratislavského kraja
  • Vytvorí sa aj školiace centrum praxe

Vysoké školy v regiónoch sa v týchto dňoch oboznámia s projektom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, na ktorý ide prevažne z eurofondov 17 miliónov eur.

Cieľom tohto projektu podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti. Projekt začal realizovať Ústav informácií a prognóz školstva 1. júna 2013.

Určený je pre vysokoškolákov s výnimkou Bratislavského kraja. "Odborní garanti národného projektu a expertní spolupracovníci z jednotlivých vysokých škôl aj podnikovej sféry predstavia projekt na viacerých vysokých školách," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Prezentácie na univerzitách

Konkrétne 30. septembra bude prezentácia na Univerzite Konštantína Filozofa a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

V prvý októbrový deň projekt predstavia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, 2. októbra sa aktivity uskutočnia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a 4. októbra na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

Na Technickej univerzite v Košiciach budú aktivity prezentované 8. októbra a na Žilinskej univerzite v Žiline 9. októbra.

"Na stretnutiach sa študenti oboznámia s možnosťou priameho zapojenia sa do aktivít národného projektu, ktoré budú formou krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov v podmienkach praxe, teda v podnikoch či firmách, kde počas trvania praxe spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác," spresnil hovorca.

Školiace centrum

Projekt tiež ráta s vytvorením výučbového školiaceho centra praxe na vysokých školách v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečením študijných pomôcok pre výučbové základne.

Jeho súčasťou je v rámci jeho možností vytvoriť aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktorých ambíciou je priblížiť prostredie VŠ podmienkam praxe.

"Od projektu očakávame aktivitu študentov, ktorí využijú ponuku na sebarealizáciu a získavanie nových poznatkov aj zručností," skonštatoval minister školstva Dušan Čaplovič (Smer).

Zámerom projektu je prispôsobovať vysokoškolské vzdelávanie reálnym potrebám trhu práce a posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie okamžite využiť v podnikovej praxi.

"Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie pre skvalitnenie existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu bude aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi už počas vysokoškolského štúdia," doplnil Kaliňák.