Koľko z nej ide na školstvo, zdravotníctvo, pomoc ľuďom v hmotnej núdzi a koľko zas na obranu štátu či kultúru a hospodárstvo? Máte nárok vedieť to a my vám to aj povieme!

Takto ju rozoberú

Spolu s odborníkom sme totiž exkluzívne pre vás vypočítali presné sumy, ktoré si z tej stovky stiahnu nielen jednotlivé rezorty, ale napríklad aj kancelária prezidenta. A to do jediného centíka. Kým napríklad na všeobecnú pokladničnú správu, kam patrí okrem iného aj splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu, ide až 21,61 eura, ministerstvo zahraničných vecí dostane len 0,66 eura.

Najmenej sa z našej stovky „nabalí“ Protimonopolný úrad. Musí sa totiž uspokojiť len s jediným centom.

Kam tečú naše dane?

Máme nový štátny rozpočet. Teda zatiaľ len jeho prvý návrh na rok 2012. Včera o 13. hod. ho predstavil minister financií Ivan Mikloš na pôde svojho rezortu. Podľa neho dosiahne v budúcom roku deficit 3,1 miliardy eur pri príjmoch 15,3 miliardy eur a výdavkoch 18,4 miliardy eur.

Ide o prvý návrh, v ktorom sú zakomponované len základné priority v oblasti dopravnej infraštruktúry a vzdelávania. Ďalšie budú predmetom rokovaní. V rámci posilnenia oblasti vzdelávania majú napríklad verejné výdavky na jedného žiaka v regionálnom školstve budúci rok stúpnuť o 5 percent, vo vysokom školstve o 4,7 percenta.

Čaká ho schválenie

V dopravnej infraštruktúre vyčíslil minister Ivan Mikloš nárast zdrojov z 1,3 miliardy eur v roku 2009 na 1,9 miliardy eur v roku 2012. Obrovské prostriedky vraj budú vynaložené aj na zdravotníctvo a jeho oddlženie.

Návrh rozpočtu verejnej správy bude oddnes predložený na trojtýždňové medzirezortné pripomienkové konanie. Vláda musí rozpočet schváliť a poslať do Národnej rady do 15. októbra, ktorá o ňom napokon rozhodne. Isté je len jedno. Aj do toho budúcoročného rozpočtu prispieva každý z nás svojimi daňami. Koľko a načo nám štát vlastne berie? Posvietili sme si na to s odborníkom Radovanom Ďuranom. A to do jediného centa z každej nami ťažko zarobenej stoeurovky, ktorú odvedieme do štátneho rozpočtu.

ŠTÁTNY ROZPOČET PRE ROK 2011

Celkové príjmy štátneho rozpočtu13 147 833 812 eur
(vrátane nedaňových príjmov i prostriedkov z EÚ)
Z toho daňové príjmy štátneho rozpočtu 8 786 829 000 eur 
Celkové výdavky štátneho rozpočtu 16 957 772 812 eur 
Schodok štátneho rozpočtu 3 809 939 000 eur 
NA POKLADNIČNÚ SPRÁVU - 21,61€
z toho:
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu.........................6,86€
Odvody do EÚ vrátane rezerv.............3,95€
Dotácia Sociálnej poisťovne................9,49 €
Ostatné....................................................1,31 €

NA ŠKOLSTVO, VEDU, ŠPORT - 13,70€
z toho Podpora základného výskumu..........................2,10 €
Šport a kultúra ..................................................0,15 €
Základné vzdelanie ...........................................3,99 €
Stredoškolské vzdelanie ..................................2,83 €
Vysokoškolské vzdelávanie............................2,36 €
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie)...........................0,79 €
Vzdelávanie - iné formy..............................1,06 €
Ostatné.........................................................0,42 €

NA PRÁCU A SOCIÁLNE VECI - 11,85€
z toho:
Pomoc v hmotnej núdzi................................................1,78 €
Prídavok na dieťa.........................................................1,90 €
Rodičovský príspevok...............................................2,11 €
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa.....................................1,37 €
Pomoc zdravotne postihnutým................................1,34 €
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy)..............................................0,45 €
Politika trhu práce, služby zamestnanosti...........................0,91€
Administratívne náklady spojené so správou dávok ...................0,70 €
Vianočné príspevky dôchodcom...........0,40 €
Ostatné........................................................0,89 €

NA DOPRAVU A VÝSTAVBU - 11,10€
z toho:
Budovanie a správa ciest...................................5,65 €
Dotovanie železničnej dopravy a investície......................................3,74 €
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy..................................0,10 €
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu.....................................................0,21 €
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania – úvery...........0,32 €
Štátna prémia na stavebné sporenie................................0,26 €
Bonifikácia hypoték............................................................0,15 €
Rozvoj cestovného ruchu................................................0,33 € Ostatné............................................................................0,34 €

NA PÔDOHOSPODÁRSTVO - 7,69€
z toho:
Rozvoj vidieka – dotácie farmárom.....................2,57 €
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie.......................................2,11 €
Intervenčné nákupy potravín – stabilizácia trhu s plodinami.............................0,19 €
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín.......................................................0,20 €
Podpora regionálneho rozvoja..............................2,16 € Ostatné......................................................................0,46 €

NA ZDRAVOTNÍCTVO - 8,27€
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov)...............................................................7,06 €
Úrady verejného zdravotníctva...............................................0,18 € Ostatné...........................................................................................1,03 €

NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - 4,90 €
z toho:
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia................................................2,18 €
Protipovodňové opatrenia..........................0,34€
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu...........0,20€
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady.........................................2,06€ Ostatné..........................................................0,12€

NA OBRANU - 4,48 €
z toho:
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov........................2,16 €
Prevádzka vojenských zariadení.....................1,34 €
Investície.............................................................0,04 €
Mierové misie v zahraničí................................0,24 €
Ostatné................................................................0,70 €

NA FINANCIE - 3,67 €
z toho
Výber daní.................................................0,66 €
Colná správa............................................0,45 €
Informatizácia spoločnosti.....................1,96 €
Riadenie systému verejných financií....................................0,25 € Ostatné......................................................0,35 €

NA HOSPODÁRSTVO - 1,97 €
z toho:
Podporné programy a organizácie ministerstva....................0,20 €
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam.....................0,36 €
Rozvoj cestovného ruchu........................0,00 €
Podpora podnikania.................................0,23 €
Reštrukturalizácia priemyslu.................0,02 €
Podpora energetiky a inovácií................1,07 €
Ostatné.......................................................0,09 €

NA JUSTÍCIU - 1,70 €
z toho:
Súdnictvo.............................0,84 €
Väzenstvo............................0,81 €
Ostatné.................................0,05 €

NA KULTÚRU - 0,99 €
z toho:
Divadlá, knižnice, múzeá, hudba, granty............0,69 €
Cirkvi a náboženské spoločnosti.............................0,22 €
Ostatné....................................0,08 €

NA ZAHRANIČIE - 0,66 €
z toho:
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.).........................0,44 €
Výdavky na činnosť ministerstva......................................0,09 €
Ostatné..............................................0,13 €

OSTATNÉ VÝDAVKY - 2,34 €
Úrad vlády...................................................0,34 €
Správa štátnych hmotných rezerv.........0,25 €
Slovenská informačná služba..................0,23 €
Úrad geodézie, kartografie a katastra...0,21€
Kancelária Národnej rady.........................0,17 €
Štatistický úrad..........................................0,13 €
Národný bezpečnostný úrad ..................0,05 €
Najvyšší súd................................................0,05 €
Najvyšší kontrolný úrad............................0,04 €
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo...0,04 €
Úrad jadrového dozoru.............................0,03 €
Kancelária prezidenta...............................0,02 €
Ústavný súd.................................................0,02 €
Úrad priemyselného vlastníctva..............0,02 €
Úrad pre verejné obstarávanie................0,02 €
Protimonopolný úrad.................................0,01 €

Vypracoval Mgr. Radovan Ďurana analytik z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS

Koľko nám berie štát z našej mzdy?