Projekt je nazvaný Cykloželeznička, no v skutočnosti ide o cyklocestu, ktorá vedie trasou bývalej lesnej, neskôr Pionierskej železnice. Zväčša prechádza údolím vodného toku Delňa. Ide o vybudovanie tri metre širokej asfaltovej cesty dlhej 6,5 km, ktorá vedie z Prešova do rekreačnej oblasti Sigord cez obce Dulova Ves, Kokošovce a Zlatá Baňa. S výstavbou začali vlani v máji. V tomto roku, v tom istom mesiaci, bolo jej plánovanie odovzdanie do prevádzky. 

Súťaž na dodávateľa vyhrala firma Swietelsky, rozpočet bol na 1,2 miliónov eur. No vraj urobila práce naviac a chce 560-tisíc eur. A na tie už Únia neprispeje, musia sa zaplatiť z metskej kasy. Dokumentácia pre stavebné povolenie tieto práce neobsahovala. “Pri realizácii stavby vznikli práce naviac, ktoré zhotoviteľ deklaruje, že boli nevyhnutné pre súvislú realizáciu diela a dodržania kvality diela,” informovala hovorkyňa mesta Prešov Eva Peknušiaková. Sumu komentovať odmietla s tým, že ich presné vyčíslenie je predmetom dodatku č. 2 ku zmluve so zhotoviteľom, ktorý je pred podpisom. “Preto je predčasné hovoriť o presnej výške. Uvedený materiál bude prerokovaný na júnovom mestskom zastupiteľstve,” dodala. Lenže my máme dôkaz - zdôvodnenie uzavretia dodatku.

 

Vyrazili stavebný dozor

No v meste už aj vrabce nahlas čvirikajú, že stavebný dozor odmietol takúto faktúru akceptovať a práce naviac potvrdiť s tým, že ide iba o omyl. A reakciou bolo, že dostal výpoveď. Hovorkyňa mesta to potvrdila, no zmluva vraj bola stavebnému dozoru vypovedaná z dôvodu "nespolupráce, na základe ktorej nebolo možné ukončiť práce v zmysle zmluvy o dielo.” Lenže majiteľ firmy má na celú vec iný pohľad. “Ku všetkým dokladom sme sa písomne vyjadrili,” uviedol stroho Imrich Miškuf a nad informáciou o údajnej nespolupráci sa iba schuti zasmial.

Podľa Peknušiakovej primátorka zriadila odbornú komisiu: “Stavba bude odovzdaná až po uzatvorení dodatku. Následne, po podpise dodatku číslo 2 ku zmluve, prebehne štandardný proces  odovzdania stavby, zaradenia do majetku mesta, kolaudácie a následne môže byť odovzdaná do užívania.” Celé rozhodovanie teda bude na pleciach poslancov. “Po tom, ako vypovedali zmluvu stavebnému dozoru, je to mimoriadne podozrivé,” uviedol poslanec František Oľha. Pri akceptovaní sumy sa cena za kilometer cyklochodníka vyšplhá na takmer 250-tisíc eur.

 

Firma zareagovala 

 

Riaditeľ oblasti východ firmy Swietelsky Štefan Olejník tvrdí, že je pravdou že realizácia tejto stavby bola poznačená "zásadným nesúladom medzi projektom a výkazom výmer ako aj prácami, ktoré vznikli z dôvodu tzv. vyššej moci . Všetky tieto práce boli vykonané na základe pokynu objednávateľa, aby bola zabezpečená požadovaná kvalita, ukazovatele a reálna funkčnosť diela."

Práce sú podľa neho riadne zdokumentované, zdokladované a odsúhlasené tak stavebným dozorom ako aj autorizovaným geodetom. Myslí si, že je obvyklé, že na stavbách dochádza k rozdielnemu názoru medzi zhotoviteľom a dozorom v otázkach  kvality, nákladov ako aj nevyhnutnosti vykonania viac-menej prác. "Vzhľadom na to, že táto situácia nastala aj na tejto stavbe zhotoviteľ stavby požiadal objednávateľa o zriadenie komisie na riešenie sporov a to za účelom nezávislého a odborného posúdenia nárokov zhotoviteľa. Výsledkom činnosti komisie bol záver, že nároky zhotoviteľa sú oprávnené. Čo sa týka vyjadrenia pôvodného stavebného dozoru máme za to, že stanovisko komisie ako kolektívneho orgánu ho neguje čo potvrdil aj riadiaci orgán na základe zaslaných dokladov,"uviedol. 

Dodal, že všetky pozitívne reakcie od užívateľov tejto cyklotrasy, všetky doručené  emaily a odkazy na sociálnych sieťach ich utvrdzujú v tom, že zhotovili kvalitnú stavbu, ktorá bude dlho slúžiť občanom tak mesta ako aj okolitých obcí resp. všetkým cyklistom.

 

 

A o aké práce naviac ide podľa spomínaného zdôvodnenia? 

 • pre pochybenie katastrálneho úradu zmena trasovania
 • zvýšenie objemu násypov, krajníc z hornín a zhutnenie
 • chemická úprava zemín pre lepšiu únosnosť
 • rekonštrukcia nájdeného kamenného mosta 
 • rekonštrukcia a úprava priepustov
 • doplnenie ochranných mreží vtokových objektov
 • doplenie priečnych odvodňovacích žľabov v mieste križovania so štátnou cestou
 • plošná úprava terénu dočasného záberu pôdy

 

Cykloželeznička v číslach

 • 1 225 095 eur je celkový rozpočet na Cykloželezničku uvedený na stránke mesta 
 • 6,5 km dlhý úsek je v pôvodnej trase lesnej, neskôr pionierskej železničky
 • 3 metre je šírka telesa cyklistickej trasy, ktorej ukončenie je na hranici katastrov Kokošovce – Zlatá Baňa