Z mestského úradu informovali, že samospráva chce týmto spôsobom odmeniť tých, ktorí si svoje záväzky voči mestu zodpovedne plnia a zároveň eliminovať množstvo vyskytujúcich sa psích exkrementov na verejných priestranstvách.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa upravuje aj daňovú povinnosť pre vlastníkov či držiteľov psov. Ročná sadzba dane za jedného chovaného psa pri rodinnom dome predstavuje desať eur, v prípade psa chovaného v bytovom dome je to 40 eur. Každému z majiteľov vzniká po splnení stanovenej daňovej povinnosti nárok na vrecká na psie exkrementy v stanovenom množstve zdarma.
"Na obdobie jedného roka si môžu majitelia psov chovaných v rodinných domoch vziať 100 kusov a bytových domoch 200 kusov vreciek. Vyzdvihnúť si ich môžu na referáte daní a poplatkov Mestského úradu v Starej Ľubovni," uvádza samospráva na svojej stránke.