V roku 2019 plánuje samospráva hospodáriť s prebytkovým rozpočtom v sume 88 700 eur, pričom celkové príjmy sú naplánované v objeme 16 916 371 eur a výdavky v rozsahu 16 827 671 eur.

O ďalších kapitálových výdavkoch na investičné akcie rozhodne nové vedenie a poslanecký zbor, ktoré začne pracovať od 6. decembra 2018. „Tento rozpočet považujem za dobrý štartovací balík pre nové vedenie mesta. Zaisťuje, aby si mesto dokázalo plniť všetky činnosti zo zákona a tiež dáva priestor novému vedeniu, aby si v ňom premietlo svoje priority. Rozpočet obsahuje aj finančné prostriedky na potrebnú spoluúčasť mesta v už schválených projektoch a pre dotácie určené pre šport i mestský grantový program.,“ povedal Roman Matejov, primátor mesta Dolný Kubín.

Podľa slov hlavného kontrolóra mesta Petra Floreka rozpočet mesta Dolný Kubín na rok 2019 je možné považovať, vzhľadom na povolebnú zmenu vedenia mesta, za „rozpočtový odrazový mostík“ i pre budúce mestské zastupiteľstvo.

Rozpočet bežných výdavkov samosprávy na rok 2019 predstavuje sumu 15 834 162 eur. Ich súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií. Na rok 2019 sú kapitálové výdavky schválené vo výške 476 497 eur. Poslanci schválili výdavky iba na tie akcie, ktoré sú už pripravené z hľadiska projektovej dokumentácie alebo povoľovacieho procesu. Ide napríklad o križovatku „TESCO“ a odbočovací pruh na ulici Aleja Slobody za 350-tisíc eur či rekonštrukciu elektrických rozvodov v Materskej škole Námestie Slobody za 55-tisíc eur.

Ďalších 50- tisíc eur pôjde na obnovu školských zariadení. „Zároveň sú do rozpočtu zahrnuté výdavky na spolufinancovanie akcií z výziev, pri ktorých bolo mesto tento rok ako žiadateľ úspešné. Ide o päť percentné spolufinancovanie na vybudovanie odborných učební na Základnej škole Martina Kukučína v sume 2 802 eur a na Základnej škole Janka Matúšku v sume 6 308 eur. Okrem toho sa na ZŠ Janka Matúšku bude na budúci rok rekonštruovať telocvičňa, kde bude spoluúčasť mesta viac ako 12-tisíc eur,“ vysvetlil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Do opráv miestnych komunikácií a chodníkov pôjde na budúci rok 699 500 eur. Za túto sumu by chcela radnica opraviť viaceré miestne komunikácie, napríklad aj na ulici Športovcov v celkovej dĺžke 290 metrov, kde sa okrem bytoviek nachádzajú aj zimný i letný štadión a mestský aquapark. „Na budúci rok by sme chceli celoplošne opraviť viac ako 14 220 metrov štvorcových ciest a chodníkov, 9 kusov schodov a približne 2900 m 2 výtlkov,“ozrejmil Miroslav Kosmeľ, vedúci odboru dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu na Mestskom úrade Dolný Kubín.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj 30-tisíc eur na údržbu a opravu lávok pre peších, ktoré má v správe mesto. Samospráva sa momentálne stará o päť mostov a deväť lavíc pre peších. „Údržba je zameraná na výmenu poškodených podlahových dosiek u lavíc a mostov, či na výmenu poškodeného pletiva a náter kovových konštrukcií,“ doplnil Kosmeľ Dolnokubínski poslanci schválili aj navýšenie sumy v dotáciách na podporu športu o viac ako 43-tisíc eur a na projekty o takmer 20-tisíc eur oproti súčasnému roku. „Toto navýšenie ovplyvnila zmena Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2018 o poskytovaní dotácií, ktorú na septembrovom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili poslanci,“ dodal Švento.

Rozpočet Mesta Dolný Kubín na rok 2019 odráža okrem plnenia zákonných úloh územnej samosprávy aj legislatívne zmeny, resp. zámery vlády. V zmysle kolektívneho vyjednávania je vo výdavkovej časti rozpočtu zohľadnená valorizácia platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.