Podľa Kaliňáka môže iba starosta či primátor okrem iného prijať do pracovného pomeru ľudí na obecný či mestský úrad a uvoľniť ich odtiaľ. Túto kompetenciu nemôže presunúť ani na prednostu úrad či svojho zástupcu. Podpisuje rozhodnutia obecného zastupiteľstva (OZ), poslancami prijaté všeobecne záväzné nariadenia, zvoláva a vedie rokovania OZ s tým, že on nie je jeho členom a preto nehlasuje na rokovaní. Poslanci schvaľujú aj rozpočet či plán investícií, výšku miestnych daní a úľavy k nim, rozhodujú o prijatí úveru alebo o jeho predčasnom splatení. “Starosta za nich nehlasuje, ale ich potvrdzuje svojim podpisom,” vysvetľuje. 

Podmienky určujú poslanci

Poslanci rozhodujú aj o územnom pláne, teda ktorá plocha môže byť vhodná na akú výstavbu. Starosta podpisuje zmluvy a má priamu zodpovednosť za ne, podpisuje aj rôzne výberové konania či verejné obstarávania. “Avšak zastupiteľstvo určuje pravidlá či kritériá na mnohé ťažké a finančne náročné obstarávania,” dodáva. 

Mestá a obce sú najväčšími zriaďovateľmi základných škôl, školských a sociálnych zariadení. Starosta ani primátor však školu neruší ani nezriaďuje, je to vecou zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o každej škole a investícii do nej. Stredné školstvo do ich pôsobností nepatria. Starosta je najvyšší valný orgán vo vzťahu k mestských či obecným firmám. Ale tie majú svoje vlastné orgány - či už riaditeľa alebo predstavenstvo a tí rozhodujú v medziach, ktoré im upraví zastupiteľstvo. 

Oblasti bez kompetencií

Do pôsobností obcí nepatria stredné školy či knižnice. Obec rozhoduje iba o miestnych komunikáciách, cesty 2. a 3. triedy patria pod krajskú samosprávu a o cesty prvej triedy sa stará štát. Obec nemá priamy dosah na tvorbu pracovných miest, tá zavisí jednak od toho, či je pripravená z hľadiska územného plánu pre investíciu (priemyselné parky). Ale zároveň súvisí aj s vyššími územnými celkami a s kvalitnými zamestnancami vychádzajúcimi zo stredných škôl. “Obec si môže zriadiť obecný podnik, aj si ich niektoré zriaďujú, hlavne na výkon verejnoprospešných činností, ktoré zabezpečujú,” konštatuje. 


Mestá a obce sí môžu zriadiť políciu, tú v plnom rozsahu financuje z vlastných zdrojov. Obce nemajú dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Iba tri mestá prevádzkujú nemocnicu.