Preprava 144 palivových článkov uložených v špeciálnych kontajneroch sa so sprievodom ozbrojených zložiek uskutočnila železničnou cestou. "Transport VJP podlieha prísnej kontrole a musí spĺňať podmienky platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoreného jadrového paliva vydaných Úradom jadrového dozoru SR. Inšpektori tohto úradu a ďalších dozorných orgánov vykonávali nad prepravou priamy dozor,"informovala hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková. Transport a skladovanie vyhoreného jadrového paliva, ako uviedla hovorkyňa, je jednou z činností, ktoré spoločnosť JAVYS vykonáva. Je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti. JAVYS zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. "Spoločnosť pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia,"dodala Žiaková.