Výskum vypracovali experti z občianskeho združenia CEPTA. Metodikou Svetovej zdravotníckej organizácie analyzovali situáciu v oblastiach s riadenou kvalitou ovzdušia slovenských krajských miest. Konali tak na základe údajov oficiálneho monitoringu SHMÚ. Hodnotili dopady prachových častíc PM2,5 a PM10 a oxidov dusíka NOx. Tie sa považujú za tri hlavné látky, ktoré znečisťujú ovzdušia slovenských miest. Ich pôvodcami sú najmä doprava, priemysel s energetikou či spaľovanie tuhých palív v domácnostiach.

Podľa výsledkov výskumu Slovensko spoločne s Českom Poľskom a Maďarskom patrí ku krajinám s najviac znečisteným ovzduším v Európskej únii. Dlhodobo prekračujeme najmä limity znečistenia prachovými časticami. Znečistenie ovzdušia si však svoju daň nevybralo len na zdraví občanov, ale aj na štátnom rozpočte! Predčasné úmrtia spôsobené znečistením ovzdušia stáli v roku 2015 štátnu pokladnicu 9,279 miliard. eur, čo predstavovalo takmer 6,5 % HDP krajiny.

Záver výskumu prekvapil aj samotného šéfa občianského združenia. „Výsledky našich prepočtov sú zarážajúce o to viac o čoležérnejšie sa doteraz pristupovalo k riešeniu znečistenia ovzdušia v našich mestách, obciach a rozpočtom v celej krajine. Vnímame ako nevyhnutné bez zbytočného odkladu vyčleniť na ochranu ovzdušia adekvátne financie, vyriešiť kompetencie pre samosprávy a podmieniť čerpanie verejných financií vrátane EÚ fondov zeleným verejným obstarávaním," vyjadril sa Daniel Lešinský, predseda oz CEPTA. 


Článok pokračuje na ďalšej strane > >