Viete, na akú minimálny plat budete mať nárok na budúci rok? Hoci minimálna mzda je len jedna, na Slovensku máme 6 platových stupňov. Minimálna mzda môže byť aj dvojnásobkom sumy 435 €, teda rovných 870 €.  

Vláda zvýši minimálnu mzdu: Pozrite sa, koľko dostanete na ruku

Platové stupne sú násobkami minimálnej mzdy. Stanovuje ich Zákonník práce podľa náročnosti profesie, ktorú vykonávate. Je to najnižšia možná suma, ktorú zamestnávateľ musí uviesť v pracovnej zmluve. Menej vám dať nesmie.

Nedostávate výplatnú pásku? Pozor, môžete na to škaredo doplatiť

„Napríklad väčšina predavačiek je v 1. stupni. No tá predavačka, ktorá pracuje s pokladňou a má aj hmotnú zodpovednosť, musí byť zaradená minimálne v 2. stupni,“ vysvetľuje Slavěna Vorobelová z Národného inšpektorátu práce. 

Firmy šetria na ľuďoch

Inšpektori mnohokrát zistia, že firmy nezaradia zamestnancov do správneho stupňa a platia im menej ako by mali.  „Častým nedostatkom zisťovaným pri výkone inšpekcie práce je nepriradenie zodpovedajúceho stupňa náročnosti práce a neposkytovanie mzdy najmenej v sume minimálneho mzdového náro- ku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta,“ potvrdzuje Vorobelová.

Porovnajte si v januári svoj plat v hrubom s číslami v nasledujúcom prehľade. Ak dostávate menej ako by ste podľa platových stupňov mali, obráťte sa na najbližšie pracovisko Národného inšpektorátu práce.

Na toto budete mať nárok v roku 2017

stupeň 1
1-násobok minimálnej mzdy = 435 €

 • pomocné, prípravné alebo manipulačné práce podľa presných postupov a pokynov

PRÍKLAD: upratovačka, chyžná, operátor výroby

stupeň 2
1,2-násobok minimálnej mzdy = 522 €

 • ucelené obslužné rutinné práce alebo odborné rutinné kontrolovateľné práce podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov
 • práce spojené s hmotnou zodpovednosťou
 • jednoduché remeselné práce
 • výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve
 • výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov

PRÍKLAD: predavačka, administratívna pracovníčka

stupeň 3

1,4-násobok minimálnej mzdy = 609 €

 • rôznorodé odborné alebo ucelené odborné práce alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend
 • samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác
 • riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody

PRÍKLAD: zdravotná sestra

stupeň 4

1,6-násobok minimálnej mzdy = 696 €

 • samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných,
 • systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí
 • riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb

PRÍKLAD: hlavný účtovník, oblastný manažér

stupeň 5

1,8-násobok minimálnej mzdy = 783 €

 • špecializované systémové, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou
 • komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému
 • výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí
 • riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia

PRÍKLAD: manažér výroby, lekár

stupeň 6

2-násobok minimálnej mzdy = 870 €

 • tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou
 • zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami
 • výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí
 • riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb

PRÍKLAD: generálny riaditeľ, výkonný riaditeľ

Zdroj: Zákonník práce