Názor analytika Dušana Zachara z INEKO:

Reformy a investície v oblasti zdravotníctva by mali sledovať primárny cieľ - dostupná kvalitnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta, ktorá je dlhodobo udržateľná. Dobre riadenému a osvietenému štátu by malo ísť "len" o to, kto tento cieľ najlepšie splní, bez ohľadu na to, či ide o štátneho poskytovateľa, súkromníka, neziskovku alebo cirkev. Štát má nastaviť jasné pravidlá, stanoviť pevné mantinely a merateľné ciele, nastaviť regulácie a tie potom prísne vymáhať. A to všetko bez ohľadu na právnu formu a vlastníctvo poskytovateľov.

Mne v Pláne obnovy v oblasti zdravotníctva najviac prekáža, že dokument sem-tam uvedie tézy, napríklad že „investíciami do moderných budov a technického vybavenia sa zefektívnia klinické a prevádzkové procesy, dosiahne sa lepší komfort pre pacientov a personál a zníži sa riziko nozokomiálnych nákaz“, alebo že hlavným cieľom reforiem a investícií "je zabezpečiť kvalitnú, dostupnú a efektívnu ústavnú zdravotnú starostlivosť", ktorá zníži "počet úmrtí, opakovaných hospitalizácií a operácií a komplikácií spôsobených nevhodne poskytnutou starostlivosťou". To by bolo super. Lenže najväčší problém je, že nič z toho nie je v pláne obnovy stanovené ako míľnik, resp. cieľ. Slovenský Plán obnovy však vydáva za ciele nástroje - schválenie stratégie, legislatívy, počet nových či zrekonštruovaných lôžok, počet nakúpených nových prístrojov, preinvestované milióny eur stavebných nákladov, počet nových dotovaných ambulancií, nových sanitiek a pod.

Prečo nemeriame, akú hodnotu pre spoločnosť prinášajú tieto investície do budov, prístrojov, personálu, prečo sa nesnažíme zistiť, či sa po týchto obrovských investíciách skutočne aj zlepšila kvalita a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientom, klinických a prevádzkových procesov poskytovateľov, či sa zlepšila spokojnosť pacientov a zdravotníckeho personálu, ako sa vyvíja štatistika odvrátiteľných úmrtí, nežiaducich udalostí, reoperácií, rehospitalizácií, aký je trend výskytu tzv. nozokomiálnych (nemocničných) nákaz či dekubitov (preležanín) v našich ústavných zdravotníckych zariadeniach a pod.?