Voliť prezidenta môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr dnes dovŕšil 18 rokov. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať druhé kolo o dva týždne v sobotu 30. marca.

Hlasovať v prezidentných voľbách môžete, aj keď dnes nie ste doma. Potrebný je hlasovací preukaz, ktorý vám na požiadanie vydala obec alebo mesto, v ktorom máte trvalý pobyt. O preukaz ešte môžete požiadať pre druhé kolo volieb, a to osobne na mestskom či obecnom úrade až do 29. marca.

Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym preukazom. Ak máte hlasovací preukaz, predložíte aj ten. Okrsková volebná komisia vám následne vydá hlasovací lístok a prázdnu obálku. Ich prevzatie potvrdíte podpisom.
Označiť svojho favorita idete za „plentu", ak by ste to odmietli, okrsková volebná komisia vám hlasovanie neumožní. Krúžkujete poradové číslo len jedného kandidáta. „Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný," upozorňuje ministerstvo vnútra.

Anketa
Chystáte sa dnes voliť?
  • 93%
  • 7%

Keď sa pomýlite, komisia vám vydá nový hlasovací lístok. Ale pozor! Ten, na ktorom ste sa pomýlili, nemôžete z miestnosti vyniesť, musíte ho vložiť do schránky na to určenej. Inak si koledujete o priestupok a pokutu 33 eur.

Na rozdiel od parlamentných volieb, pri prezidentovi nie je možné hlasovať zo zahraničia. Slováci žijúci v cudzine môžu voliť len ak prídu na voľby osobne. Tí, ktorí majú v zahraničí trvalý pobyt, ale sú občanmi SR, musia priložiť aj čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine. Poskytne vám ho aj komisia priamo vo volebnej miestnosti.

Prezidentské voľby krok za krokom

1. Kto môže voliť?
Každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši vek 18 rokov. Slováci žijúci v cudzine môžu voliť len ak prídu na voľby osobne, poštou sa voliť zo zahraničia nedá.

2. Aké doklady potrebujete?
Po vstupe do volebnej miestnosti si nachystajte platný občiansky preukaz. Občania SR, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí predložia aj čestné vyhlásenie o pobyte v cudzine.

3. Hlasovací preukaz
Ak ste požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu, predložíte ho spolu s občianskym preukazom. Komisia vás dopíše do zoznamu voličov. S preukazom môžete voliť v ktoromkoľvek okrsku na Slovensku.

4. Čo dostanete?
Okrsková volebná komisia vám vydá hlasovací lístok a prázdnu obálku. Ich prevzatie potvrdíte podpisom. Idete za plentu, ak by ste to odmietli, neumožnia vám voliť.

5. Za plentou
Krúžkujete poradové číslo kandidáta, ktorému ste sa rozhodli dať hlas. Ak by ste zakrúžkovali viacerých, váš hlas je neplatný. Hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky.

6. Čo ak sa pomýlite
Za nesprávne upravený hlasovací lístky vám okrsková volebná komisia vydá na požiadanie nový. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vložíte do schránky na to určenej. Ak by ste to neurobili, hrozí vám pokuta vo výške 33 eur.

7. Prenosná schránka
Ak máte vy alebo váš blízky vážne zdravotné problémy, máte právo v deň konania volieb požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku, s ktorou prídu k vám domov.

Prečítajte si tiež: