Podľa Daniela Hrežíka z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je potrebné uviesť, že možnosti úpravy legislatívy pre oblasť priamych platieb sú limitované právnou úpravou EÚ: "V tomto kontexte sa ako vhodnejšia javí komplexná právna úprava v oblasti tzv. pozemkového práva. V súčasnosti sa z uvedeného dôvodu analyzuje možnosť vytvorenia tzv. registra užívacích vzťahov k poľnohospodárskej ploche, kde bude o. i. potrebné dôsledne zvážiť realizovateľnosť, časové rozvrhnutie, potreby legislatívnych úprav (aj mimo gescie MPRV)  a neposlednom rade enormné finančné náklady."

Dodal, že že problematikou sa MPRV SR aktívne a intenzívne zaoberá. Dôkazom je  o. i. právna úprava vzťahu k pôde stanovená najmä v § 2 (2) NV č. 342/2014, § 16 (7) NV č. 342/2014, § 28 a § 29 zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka. "Tiež bolo vykonané precizovanie pravidiel umelo vytvorených podmienok v nadväznosti na priamo uplatniteľnú legislatívu EÚ o. i. aj v prípadoch viacnásobného nahlasovania poľnohospodárskej plochy pre účely poskytovania prostriedkov na základe Jednotnej žiadosti a v prípadoch nedisponovania poľnohospodárskou plochou k 31. máju príslušného kalendárneho roka. Tiež bola pre účely kontrol PPA mapová časť IS GSAA doplnená o dve vrstvy katastra nehnuteľností (parcely C a E)," napísal. 

Uviedol, že rezort momentálne hľadá spôsoby riešenia dvojitých deklarácií. Zákon, ktorý by úplne zabránil križovaniu pozemkov, je nemožný: "Ako chcete zabrániť porušovaniu zákona? Právny predpis nedokáže zabezpečiť, že ho niekto nebude porušovať.  Podľa cestného zákona je na ceste mimo obce maximálna povolená  rýchlosť 90 km/hod. Znamená to, že zákon zabránil ísť vyššou rýchlosťou? Samozrejme, je to aj otázka sankcií či iných opatrení, ktoré motivujú občanov, v tomto prípade farmárov, či už negatívne alebo pozitívne. Ministerstvo plánuje pripraviť novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorá bude riešiť aj prenajímanie pozemkov v správe SPF."

 

 

Prečítajte si tiež: