Mesto Sabinov nebolo oslovené v súvislosti s predajom pozemkov pod panelovou prístupovou cestou k bývalému poľnohospodárskemu družstvu na Bernolákovej ulici v Orkucanoch. V minulosti ich pritom na vyhlásenie elektronickej aukcie okresný úrad upovedomoval. Naposledy v roku 2019, keď okresný úrad predával iné pozemky v miestnej časti Orkucany. “Považujem za dôležité uviesť, že v minulosti (v roku 2015) sme sa k pozemkom, ktoré nadväzujú na pozemky, ktoré boli predmetom prevodu v roku 2020, vyjadrovali Slovenskému pozemkovému fondu v tom zmysle, že mesto Sabinov požaduje ponechať parcely pod cestou v takom stave, aby mohli byť v budúcnosti naďalej využívané ako verejná komunikácia,” uviedol prednosta sabinovského mestského úradu Martin Judičák. Dodal, že keby bolo mesto v súvislosti s týmto predajom oslovené, tak by určite zvažovalo záujem o kúpu pozemkov práve z dôvodu zachovania prístupu verejnosti k okolitým pozemkom.

Prednosta poukázal na fakt, že zákon o správe majetku štátu prešiel celkovo 33 novelizáciami, v zmysle ktorých sa ponuková povinnosť pre obce menila. Podľa teraz platnej právnej úpravy nie je upravená ponuková povinnosť k obciam: "Napriek tomu si dovolíme poukázať na prax z minulosti, keď nás Okresný úrad Prešov o vyhlásení elektronickej akcie upozornil. V prílohe zasielame ako bola táto informačná povinnosť plnená. Zároveň zdôrazňujeme, že aj platná legislatíva upravuje v § 8 ods. 4 písm. d) zákona o správe majetku štátu možnosť odplatne previesť nehnuteľný majetok štátu do vlastníctva obce bez povinnosti ponúknuť prebytočný nehnuteľný majetok štátu iným správcom na prevod správy, čo predpokladá zo strany štátu komunikáciu s obcou, či tá má záujem o odplatný prevod, alebo nie. K takejto komunikácii voči mestu Sabinov nedošlo, pričom takto postupujú bežne iní správcovia majetku štátu, naposledy ministerstvo obrany SR v roku 2020."

Mesto Sabinov nezaslalo ponuku v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie, nakoľko nemalo vedomosť o vyhlásení elektronickej aukcie: "Keby o zamýšľanom prevode uvedených nehnuteľností vedelo, svoj záujem by zvážilo, aj vzhľadom na procesy, ktoré je potrebné dodržať podľa samosprávnej legislatívy."

Judičák potvrdil, že mesto  informovalo okresný úrad, že uvedená panelová cesta nie je miestnou komunikáciou ani sa nenachádza v passporte miestnych komunikácii.