Ministerstvo financií SR, ktoré od 1. apríla vedie expremiér Igor Matovič, ani po týždni nereagovalo na otázky.

Ministerstvo vnútra (MV) SR tvrdí, že konali správne. Lebo vraj v zmysle zákona  majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi, v tomto prípade okresnému úradu, na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi. 

No a preto v elektronickej aukcii predávali prebytočný nehnuteľný majetok, aukciu zverejnili na webe 13.9.2019 a lehota na prihlasovanie ponúk bola do 25.10.2019, teda 30 pracovných dní na doručovanie cenových ponúk. "Na nehnuteľnostiach sú uložené panely a nejde o oficiálnu cestu. Pozemky boli využívané ako prístupová cesta k niektorým ďalším pozemkom. K nehnuteľnostiam nebolo zriadené žiadne vecné bremeno, teda právo prechodu a prejazdu. Ich užívanie ako prístupovej cesty, bolo neoprávnené. Okresný úrad Prešov si pred začatím procesu prevodu vyžiadal informáciu od mesta Sabinov, či je táto panelová cesta miestnou komunikáciou. Mesto Sabinov informovalo, že tomu tak nie je," informovala Petra Friese z komunikačného odboru  MV SR. 

Dodala, že podľa informácií zaslaných katastrálnym odborom Okresného úradu Sabinov, nie je možné podľa dostupných listín zistiť, z akej pozemnej knižnej vložky a z akých miestnych parcelných čísel predmetné parcely vznikli.

No a vraj o žiadosti o odkúpenie pozemku fyzickou osobou v roku 2015 vedia. "Tvrdila, že je vlastníkom "panelovej cesty", no do dnešného dňa nepredložil doklad o vlastníctve," doplnila s tým, že pri predaji je OÚ povinný  "zabezpečiť čestné súťažné prostredie." Zdôraznila, že obec predkupné právo nemá a ani nie je možné informovať majiteľov okolitých nehnuteľností, aby ich nezvýhodnili. 

Mesto Sabinov nezaslalo ponuku v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie, neprejavilo teda záujem o odkúpenie pozemkov. Rovnako ani v minulosti nekontaktovalo okresný úrad za účelom majetkoprávneho vysporiadania vzťahov k pozemkom v nadväznosti na vlastníctvo okolitých pozemkov.

Čo na sporný predaj vraví samospráva? ČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE>>>