Založenie spoločnosti s.r.o. v princípe pozostáva z nasledovných krokov:

  1. Voľba obchodného mena, sídla spoločnosti, predmetov podnikania, spoločníkov a konateľov
  2. Príprava zakladateľských dokumentov
  3. Získanie podnikateľského oprávnenia
  4. Zápis novej spoločnosti s.r.o. do ORSR

Voľba obchodného mena, sídla spoločnosti, predmetov podnikania, spoločníkov a konateľov

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa, takže nemôže byť používané iným subjektom. Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným je adresa na ktorej firma sídli a má tam poštovú schránku. Nie je nevyhnutné, aby na danej adrese aj vykonávala podnikateľskú činnosť.

Aj spoločnosti s.r.o. väčšinou podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Ako predmety podnikania využívajú voľné, remeselné a viazané živnosti. Voľné živnosti môže vykonávať hocikto, na vykonávanie remeselných a viazaných živností je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zakladajú prví spoločníci - zakladatelia. Spoločníci sú majiteľmi spoločnosti. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

Príprava zakladateľských dokumentov

Medzi zakladateľské dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na založenie spoločnosti s.r.o. patrí zakladateľská listina/spoločenská zmluva, vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor konateľa, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti a vyhlásenie ohľadom súhlasu správcu dane.

Ak návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra podáva iná osoba ako konatelia, je potrebné aj splnomocnenie. Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné priložiť aj vyhlásenie jediného spoločníka.

Získanie podnikateľského oprávnenia

Pri živnostiach sa podnikateľské oprávnenie získava na príslušnom Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania. Je možné to spraviť osobne, alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk. V prípade viazaných a remeselných živností, je potrebné doložiť aj doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť na vykonávanie danej živnosti.

Zápis novej spoločnosti s.r.o. do ORSR

Po získaní podnikateľského oprávnenia je ďalším potrebným krokom podania návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra. Na tento účel slúži formulár FUPS. K návrhu je potrebné priložiť všetky zákonom stanovené prílohy. Po úhrade súdneho poplatku 150 € je podaniu pridelený súdny úradník, ktorý rozhodne o zapísaní spoločnosti do ORSR, alebo návrh na zápis odmietne. Spoločnosť môže začať podnikať dňom zápisu do Obchodného registra.