Cieľom tohto projektu je poukázať na dôležitosť ochrany biodiverzity v okolí vodných diel a zvýšiť úroveň povedomia širokej verejnosti o biodiverzite. Vodohospodárska Výstavba považuje ochranu biodiverzity ako dôležitý aspekt svojej činnosti a zároveň ako súčasť záväzku pokračovať v budovaní a prevádzkovaní vodných diel s ohľadom na ochranu prírody a udržateľné využívanie vodných zdrojov.

Ilustračné foto
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba

Zodpovedný prístup a podpora biodiverzity

Tento rok v máji sme si opäť pripomenuli Medzinárodný deň biodiverzity, ktorý má všetkým pripomenúť, že neustále treba zvyšovať porozumenie a povedomie o otázkach biodiverzity a pripomínať si prijatie textu Dohovoru o biologickej diverzite. Vodohospodárska Výstavba celoročne vykonáva činnosti na podporu a obnovu biodiverzity, napríklad neustále zásobuje vodou ľavostrannú ramennú sústavu Dunaja. Zároveň realizujeme aj projekty na rehabilitáciu lokálnych mokradí a projekty na rekonštrukciu prehrádzok pre lepšiu distribúciu vody a zlepšenie podmienok živočíchov a rastlín.

Ilustračné foto
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba

Najnovším prírastkom na podporu biodiverzity je unikátny hmyzí dom v tvare turbíny vodného diela. „Radi by sme poukázali aj takýmto inovatívnym spôsobom na prínosy Vodného diela Gabčíkovo pre životné prostredie a zdôraznili náš záväzok chrániť biologickú diverzitu a rôznorodosť ekosystémov“, vysvetľuje Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ Vodohospodárska Výstavba, š.p. Návštevníci môžu tento dizajnový a zároveň funkčný unikát nájsť od nedele 28.mája na parkovisku pre verejnosť pri vodnej elektrárni Gabčíkovo. Hmyzí dom, ktorý slúži na podporu biodiverzity v okolí, bol vyrobený z brezového a smrekového dreva, ako verná replika Kaplanovej turbíny. Zaujímavosťou je, že vodná elektráreň Gabčíkovo má osadených celkovo osem Kaplanových turbín s jednotlivým výkonom 90 MW, čo spolu produkuje výkon až 720 MW. Vodné dielo Gabčíkovo je producentom elektrickej energie, ktorú vyrába v objeme približne ôsmich percent celkovej ročnej spotreby Slovenska a to z čistého obnoviteľného zdroja. Pripomíname, že to všetko dokáže zabezpečiť bez produkcie skleníkových plynov, bez potreby dovážať fosílne palivá zo zahraničia a bez produkcie popola. „Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia a podpory biodiverzity. Našim spoločným cieľom je efektívne využívať potenciál výroby čistej elektrickej energie, vytvárať zásoby pitnej vody, zveľaďovať životné prostredie v okolí vodných tokov a zabezpečiť odolnosť krajiny a udržateľnú budúcnosť pre ďalšie generácie“, dopĺňa Ing. Vladimír Kollár, generálny riaditeľ Vodohospodárska Výstavba, š.p.

Ilustračné foto
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba

Prínosy vodného diela pre životné prostredie

Monitorovanie životného prostredia v oblastiach vplyvu sústavy vodných diel vykonáva Vodohospodárska výstavba každý rok, z čoho sa každoročne vypracuje výročná správa. Práve vďaka vodnému dielu sa napríklad zastavila erózia pôdy, zlepšili sa podmienky pre poľnohospodárov či fungovanie viacerých živočíšnych druhov a lesnej zveri. Tiež sa zabránilo vysychaniu lesov a zvýšila sa kapacita zásob podzemnej vody. Opatrenia na zlepšenie životného prostredia a elimináciu možných negatívnych dosahov vyhodnocuje Vodohospodárska výstavba priebežne. Dlhodobým cieľom štátneho podniku Vodohospodárska Výstavba je pravidelne sa venovať obnove vybraných druhov mokradí či iných biotopov.

Ilustračné foto
Zdroj: Vodohospodárska Výstavba
Vodohospodárska Výstavba štátny podnik

Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, je takmer 70 rokov jedným z najdôležitejších garantov a investorov výstavby vodných stavieb na Slovensku. Spoločnosť úspešne prevádzkuje Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré umožňuje medzinárodnú plavbu po Dunaji, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a výrobu ekologicky čistej energie, ako aj Vodné dielo Žilina na rieke Váh. Vďaka tomu patrí k najvýznamnejším vodohospodárskym subjektom v Strednej Európe. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, ktorej cieľom je odborne, zodpovedne a transparentne riadiť činnosti vo vodnom hospodárstve, rešpektujúc pri tom zásady ochrany životného prostredia a princípy trvalej udržateľnosti pre budúce generácie, ako aj pre prosperitu spoločnosti. Skvalitňovaním, inováciou a pokrokovým smerovaním sa podnik radí medzi najefektívnejšie európske spoločnosti vo svojom odvetví.