Práve predstavitelia základných odborových organizácií Slovenského národného divadla, ktorí zastupujú sólistov opery, operný zbor, balet, umelecko-dekoračné dielne a administratívu SND, sa rozhodli informovať verejnosť o aktuálnej situácii v SND. Dôvodom má byť podľa listu aj zámerné oslabenie postavenia odborového hnutia v divadle.

Tvrdia, že výber zástupcu bol netransparentný

"To sa výrazne preukázalo pri októbrovom netransparentnom procese interného výberu nominantov zamestnancov do volebnej komisie na post nového generálneho riaditeľa SND (ďalej iba GR SND). Týmto vyhlásením sa zároveň pripájame k petícii Konfederácie odborových zväzov za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku," odznelo v liste, ktorý ráno obdržala naša redakcia. 

Zástupcovia uvádzajú, že aktuálna situácia v SND, v erbovej inštitúcii financovanej z daní všetkých občanov a podliehajúcej verejnej kontrole, je mimoriadne zložitá, a to nielen v súvislosti s pandémiou koronavírusu. "Dlhoročné spravovanie SND bez profesionálnych manažérskych zručností sa odzrkadlilo aj vo výsledkoch najnovšieho vnútorného auditu, ktoré 26. 11. 2020 zverejnilo MK SR. Výsledky kontroly poukazujú na nedostatky v nastavení finančného riadenia, nezrovnalosti v účtovníctve, diskriminačné prvky či porušovanie Zákonníka práce," uvádza sa v liste.

V týchto dňoch sme uprostred výberového konania na post GR SND. Od jeho výsledku si nielen rezort kultúry, ale aj zamestnanci SND sľubujú stabilizáciu a dlhodobú víziu. Podľa zástupcov odborov súčasný GR SND neurčil, kto má byť koordinátorom interného procesu. "Domnievame sa, že spojitosť vidíme v snahe vedúcich pracovníkov a riaditeľov ovplyvniť výber zástupcov do VK, z ktorého vzišli terajší štyria nominanti, tvoriaci kolektívneho člena za zamestnancov SND. Za kuriózne môžeme považovať naše zistenie, že práve tie tri organizačné zložky, ktorých nominanti tvoria kolektívneho člena do VK, v mesiaci volieb boli finančne zvýhodnení," uviedli v otvorenom liste.

Otvorený list má odporcov

Našu redakciu oslovil aj zástupca ďalšej odborovej organizácie SND Patrik Pačes. "Reagujeme na článok zo dňa 9. decembra 2020 s názvom Kultúru neničí len korona….. v ktorom bol zverejnený list OO (odborová organizácia)ktoré spolu zastupujú najmenší počet zamestnancov SND. A jedna zo zástupcov je okrem predsedkyňe OO za administratívu aj Kontrolórkou SND a Riaditeľkou ľudských zdrojov, takže sa dá dotazovať či ako dlhodobá súputníčka v riadiacej funkcií viacerých GR nie je spoluzodpovedná za tento smutný stav v SND a či nedochádza v kumulovaní týchto funkcií k stretu záujmov," uvádzalo sa v rekacii na otvorený list. 

V reakcii zároveň stojí, že v liste sa nekorektne uvádza že by kolektívny člen bol vybratý vedením rezortu kultúry na základe netransparentnej voľby. "Je pravdou, že voľba prebehla s úmyslom zvoliť zástupcu čo najdemokratickejšou formou, ale na základe námietky piatich OO spomínaných v liste sa MK rozhodlo postupovať podľa zákona a oslovilo všetky OO. Keďže medzi OO v SND nedošlo k zhode postupovalo sa podľa zákonníka práce a MK oslovilo OO s najväčším počtom členov, ktorej stanovisko bolo rešpektované," reagujú v stanovisku odporcovia.

Zároveň odporcovia deklarujúm, že odborári majú problém akceptovať nimi preferovaný zákonný postup, ktorému bolo vyhovené.  "To, že účelovo zavádzajú je ich vizitka. Je bežnou praxou týchto piatich OO že účelovo obchádzajú ostatné OO a prezentujú sa nie korektným spôsobom, keď sa snažia navodiť dojem, že oni majú jediní právo zastupovať celé SND,"  pokračovali ďalej. 

"Taktiež sa ohradzujeme od falošných a absurdných obvinení, že tri zložky v SND boli finančne zvýhodnené. Kedže neustále bojujeme o vyplatenie financií ktoré zamestnávateľovi zákon ukladá za povinnosť vyplatiť, kvôli finančnej situácii dochádza jemne povedané k omeškaniam, považujeme to za urážku na cti a za ohováranie čo od vlastných kolegov, predsedov OO v rovnakej stuácií ako sme my. Obvinenie je bezprecedentný hyenizmus. Voči týmto obvineniam sa vyhradzujeme, a žiadame protistranu o verejné ospravedlnenie inak podnikneme náležité právne kroky," uviedli v závere. 

Na strane odporcov otvoreného listu je základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska Umelecko-technických zložiek SND, zastúpená predsedom Patrikom Pačesom, Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska pri činohre SND, zastúpená predsedom Branislavom Bystrianskym, Základná organizácia Únie odborového zväzu profesionálnych hudobníkov Slovenska pri orchestri Opery SND, zastúpená predsedom Jánom Lešickým.

Cítia sa doknutí

Na odporcov reagovali aj autori otvoreného listu s tým, že sú radi, že kolegovia predsedovia odborových organizácii (techniky, činohry - hercov a orchestra) zareagovali tak rýchlo na popis reálneho stavu v SND. "Potvrdzuje to naše vyhlásenie, ktoré presne popísalo priebeh výberu nominanta za člena výberovej komisie na post GR SND. Prekvapuje nás konštatovanie kolegov "signatoodborárov", že spolu zastupujeme "menší?" počet zamestnancov. Myslíme si, že presnou informáciou asi nikto v SND nedisponuje," uviedli v reakcii a tým, že uvádzané finančné zvýhodnenie je podľa autorov otvoreného listu podložené odpoveďou od súčasného generálneho riaditeľa SND na našu žiadosť.

"Naše podozrenia na nedodržiavanie zákonov ani kolektívnej
zmluvy potvrdzuje aj vnútorný audit Ministerstva kultúry v SND, ktorý je sprístupnený na webe MK SR pre širokú verejnosť," pokračovali ďalej s tým, že vyhlásenie kolegov ich urazilo.  "Ide o obvinenia týkajúce sa obchádzania spolupráce jednotlivých odborových organizácii v SND.

Opak je pravdou, k spolupráci boli odborové organizácie techniky, činohry - hercov a orchestra viackrát vyzývané z našej strany," skonštatovali a zdôraznili, že sa ohradzujú proti vulgarizmom ako je v odpovedi uvádzaný "hyenizmus" z ich  strany.  "Sme presvedčení, že takto sa nekomunikuje v slušnej spoločnosti. Čo sa týka požiadavky ospravedlniť sa, toto zásadne odmietame, lebo niet za čo sa ospravedlňovať a podniknutie náležitých právnych krokov považujeme za vyhrážanie, čoho sme boli svedkami aj v minulosti," poznamenali v reakcii. 

"Napriek tomu, že máme spoločný cieľ, budúcnosť SND, je nám ľúto, že nás rozdeľujú
nerovnaké morálne hodnoty. S úctou a súhlasom predsedov základných odborových organizácií a odborovej organizácie: ZO sólisti Opery SND, ZO zbor Opery SND, ZO Balet SND, ZO administratívy SND a OO UDD SND," ukončili reakciu. 

Čo sa deje v SND a prečo sa signatárom nezdá výberové konanie na generálneho riaditeľa?

Celý list nájdete v našej galérii.