Ako pomník cyklistom postavili obyvatelia mesta biely bicykel.

27/27 Ako pomník cyklistom postavili obyvatelia mesta biely bicykel. Foto: Facebook