V Martine dávajú do skušobnej prevádzky nový parkovací systém, ktorý u¾ahèí vyberanie poplatkov na parkoviskách automobilov. Centrum mesta bolo rozdelené na štyri zóny, kde  sa budú poplatky vybera pri závorach alebo prostredníctvom  parkovacích automatov.  Vodièi si na novinku zvykajú, no tí menej svedomití parkujú na zakázaných miestach a miestach urèených pre telesne postihnutých, èo mestská polícia
Zdieľať fotku

15/45 V Martine dávajú do skušobnej prevádzky nový parkovací systém, ktorý u¾ahèí vyberanie poplatkov na parkoviskách automobilov. Centrum mesta bolo rozdelené na štyri zóny, kde sa budú poplatky vybera pri závorach alebo prostredníctvom parkovacích automatov. Vodièi si na novinku zvykajú, no tí menej svedomití parkujú na zakázaných miestach a miestach urèených pre telesne postihnutých, èo mestská polícia "oceòuje" papuèami a následnými pokutami. FOTO TASR - Pavol Ïurèo , 20.10.2005 Foto: Pavol Ïurèo